ZABITA MÜDÜRÜ

Ad Soyad : Ramazan ÇELİK
Telefon : 444 1891/1220
Görevi : ZABITA MÜDÜRÜ
E-Posta : zabitakalemi@soma.bel.tr

Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C.

MANİSA İLİ

SOMA  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE   1

 AMAÇ VE KAPSAM :
                Bu  yönetmelik  Soma  Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirtir.

MADDE   2

DEYİMLER :
Bu yönetmelikte geçen deyimler;
Belediye                  : Soma Belediyesini,
Başkan                    : Soma Belediye Başkanını,
Meclis                      : Soma Belediye Meclisini,
Encümen                 : Soma Belediye Encümenini,
Belediye Başkanlığı : Soma Belediye Başkanlığını,
Müdürlük                 : Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ifade Eder.

MADDE  3

 MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI
                Soma  Belediye  Zabıtası  5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun ilgili maddelerindeki  tanımı  olup,belediye başkanına bağlı olarak çalışan resmi üniformalı  kolluk kuvvetidir.

MADDE   4

 KURULUŞ

Soma  Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’ gereğince, Soma  Belediye Meclisinin …05/06/2007…… tarih ve 2007/110…   sayılı kararıyla kurulmuştur. Zabıta  Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolar ekli(I) sayılı cetvelde gösterilmiştir

MADDE  5

 MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV  YETKİLERİ VE ALANI
                Müdürlüğün görevi 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 51. maddesinde tanımlanmış olup,,       11 Nisan 2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Zabıta Yönetmeliği ile    Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve 117 sayılı kararı Soma Kaymakamlığının 26 sıra no lu onayı ile onaylanan  Soma Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin kapsadığı alan , yetki ve sorumluluklardır.

            Görev alanı   :

                        Soma Belediye zabıtası, Soma belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla Soma belediyesinin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

MADDE 6-

PERSONELİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
ZABITA MÜDÜRÜ

Müdür, birimini başkanlığa karşı temsil eder.
Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenler.
Müdürlük tahakkuk amiri, personelin birinci disiplin ve sicil amiridir.
Çalışma programını hazırlar ve uygulatır. Gerekli gördüğü konularda hizmet içi eğitim kurslarıyla personelini bilgilendirir.
Müdürlük personelinin teknik bakımdan yetişmesini sağlar.
Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar.
İşlerin  yasa , tüzük  ve yönetmeliklerle başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.

ZABITA AMİRİ
Zabıta müdürünün izinli olduğu zamanlarda birimini başkanlığa karşı temsil eder.
Müdürlük yönetiminde  müdürden sonra yetkili olup, müdürlüğün her türlü çalışmasını düzenler.
Müdürlük ikinci tahakkuk amiridir.
Çalışma programının hazırlanmasında ve uygulanmasında yardımcı olur.
Müdürlük personelinin teknik bakımdan yetişmesini sağlar.
Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar.

ZABITA KOMİSERİ

Zabıta Amirinin izinli olduğu zamanlarda Amirliği Başkanlığa karşı Temsil eder.

Zabıta Personelini görevlendirmekle ve işlerin takibini yapmakla sorumludur.

Çalışma Programının uygulanmasında yardımcı olur.

Zabıta Memurları ile Amirlik arasında iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

 

TRAFİK ŞEFİ

Organizasyondaki yeri itibariyle Müdür’e bağlıdır

Belediyemiz sınırları içerisinde trafik kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde Belediyemizce yürütülmesi gereken görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde ve faaliyetlerin yürütülmesinde görevli olup müdür’e karşı sorumludur.

 

ZABITA KALEM MEMURU

Organizasyondaki yeri itibariyle Müdür’e bağlıdır

Zabıta müdürlüğünün Belediye içi ve dışı tüm yazışmalarının yürütülmesinden, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden müdür’e karşı sorumludur.

 

ZABITA KALEM MEMURUNUN GÖREVLERİ

1-Birimine ait ayniyat işlemleri ile muhasebe işlemlerini yürütülmesini  Müdürlüğün analatik bütçe saymanlığını ve Müdürlüğe ait ihaleleri yapmak.

2-Birimine gelen evrakları teslim alınmasını, sınıflandırılmasını ve kaydedilmesinin Asker ailesi , ceza evrakları ile gelen evrakların tebliğini ve takibini yapmak ve Müdürün bilgisine sunmak.

3-Müdür tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları resmi yazışma kuralları genelgesine uygun olarak yazmak.

4-Biriminde çalışan tüm personelin, terfi, nakil, kayıt terkini, tecziye,izin,hastalık ve emeklilik işlemlerinin kanunlara uygun olarak yürütülmesini takip eder ve bu konular ile ilgili gerekli yazıları hazırlamak ve personelin giyim kuşam ile ilgili gerekli işlemleri yapmak.

5-Birimine gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakılmasını ve ilgililerine aktarılmasını sağlamak.

6-Birim personelinin, biriminde tutulması gereken kanuni ve idari kayıtlarının tutulmasını sağlamak, denetlenen esnafların ve iş yerlerinin arşivleme işlemlerini yürütmek.

7-Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.Zabıta ekiplerince yazılmış ve Polis selahiyet kanunu çerçevesinde yazılan cezaları Belediye encümenine karar alınması için göndermek.

8-14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İş yeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre İşyeri Açma ve Çalıştırma işlemleri için gelen müracaatları değerlendirerek ruhsatların yazılmasını ve evrakların arşivlenmesi işlemlerini yürütmek.

9-Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

SABİT NOKTALAR ( KARAKOLLAR )
5393 sayılı Belediye Kanununun zabıtaya  yüklediği  görevler  doğrultusunda sabit olarak  , Cuma mahallesi Çarşı Karakolu,Pazar Yeri   zabıta   karakolları oluşturulmuştur. Gerekli hallerde zabıta müdürünün talebi  belediye  başkanının  onayı ile sabit  karakollar  kurulabilir. Mıntıkası  dahilindeki  alan   içerisinde   her   türlü   belediye suçunun  işlenmesini  önlemek , suç  işleyenleri  takip  etmek , kovuşturmak ,bölgesindeki yasalarca denetlemeye yetkili  olduğu  müesseseleri  denetlemek , gerekiyorsa  ceza  zabtı tanzim  etmek , gerekiyorsa  peşin  olarak tahsil etmek, sorumlu olduğu bölgenin nizam ve intizamını  sağlamak , bunun  için gerekiyorsa diğer zabıta ekipleri ile işbirliği yapmak ve üstlerinden  aldığı  emirleri  kanun , tüzük ve yönetmelik doğrultusunda yerine getirmekle görevlidir.

GEZİCİ EKİPLER ( DEVRİYE )
Görevlendirildiği  güzergah  ve  bölgelerde  nizam ve intizamı sağlamak,üstlerinden aldığı emir ve görevleri kanun,tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda yerine getirmek.

MOTORİZE EKİPLER
İlçe  sınırlarının genişliği nedeniyle hizmetin seri verilmesi için ihtiyaç ve imkan dahilinde günün imkanlarıyla donatılmış motorize ekipler oluşturulur. Bu ekipler ilçe sınırları içinde her  türlü  belediye  suçlarına  müdahale  ederek  suç işleyenleri men eder,haklarında yasal işlem  yapar. Üstlerinden  aldığı  emir  ve  görevleri  kanun  ve  yönetmelik doğrultusunda yerine getirir.

PAZAR EKİBİ
İlçemizde  kurulan  Pazar Yerlerinde  nizam  ve  intizam  temini ve etiket,fatura kontrolü yapar. Üstlerinden  aldığı  emir  ve  görevleri  kanun  ve  yönetmelik doğrultusunda yerine getirir.

  MADDE    7     

ZABITANIN GÖREVLERİ

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1)Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

11) 25/04/2006 tarih ve 5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve Yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek.

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

 

 

b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarını uygulamak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 27/05/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerinin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek , pide ve simit gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

 

 

d) Trafikle ilgili görevleri;

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına uymayanlar hakkında gerekli cezai yaptırımı uygulamak , trafik işaret ve levhalarına  verilen hasarları tespit etmek.

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

 

 

e) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 

 

f)Diğer Görevleri

         1-Belediyemize ait binaların,düğün salonlarının,spor salonlarının ve diğer taşınmazların güvenliği    ve  kontrolünden sorumludur

 

 

MADDE    8

YETKİLERİ

            Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

          a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

          b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

          c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

          ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

          d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

          e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

          f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

          g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

          ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

          h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

          ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

 

MADDE 9

 SORUMLULUĞU

 Soma Belediye Zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

 

MADDE 10

PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Zabıta memurluğuna atanmak için 657 sayılı kanunun 48.maddesinin a)fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra;

            Zabıta memurluğuna atanma şartları,yazılı ve sözlü sınav,atanma sırasında istenecek belgeler,başka memurluktan naklen geçiş,görevde yükselme şartları,eğitim ve eğitime katılım şartları,eğitimin şekli ve süresi,eğitimin konuları,sınav kurulu ve görevleri,sınavı,sonuçların açıklanması,sonuçlara itiraz,kazananların atanması,sınav belgelerinin saplanması,eğitim,spor,denetim,kılık kıyafete ilişkin kurallar,giyecek yardımı,giyim eşyasının renk cins ve şekilleri,tanıtım işaretleri ve apoletler,zabıta kıyafetlerini kullanma yasağı,belediye vasıtalarından yararlanma,yemek,izin hakkı,ödüllendirme,disiplin cezaları,geçici görevlendirme,başka hizmetlere verilme,başka bir belediyede görev alma,belediye zabıta motorlu araçları,savunma amaçlı teçhizat,kimlik belgesi,hizmetin gereğin yapmada uygulanacak esaslar,kendisine teslim edilen eşyanın kullanılması ve korunması,gönüllü zabıtalık,kazanılmış hakların saklılığı hususlarında;

            11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye zabıta yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacak olup;

            Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

          a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

          b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

          c) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,

          ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

          d) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

          e) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,

          f) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

          g) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

          ğ) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

          h) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

          ı) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

          i) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği,

          j) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

          hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük :

MADDE 11- Bu yönetmelik hükümleri; Soma  Belediye Meclisi'nin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme   :

MADDE 12- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Soma Belediye Başkanı yürütür.