PARK ve BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ad Soyad : Öden YAPICI
Telefon : 444 1891/1240
Görevi : PARK ve BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRÜ
E-Posta : parkbahceler@soma.bel.tr

Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C.

MANİSA İLİ

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK VE BAHÇE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç

MADDE 1: Bu Yönetmelik Soma  Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Kapsam

MADDE 2: Bu Yönetmelik Soma Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görevleri ile Müdür ve diğer personelin görev, yetki ve diğer sorumluluklarını kapsar. 

Hukuki Dayanak

MADDE 3: Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununa göre hazırlanmış olup, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teşkilat, çalışma ve yetki esaslarını düzenler.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Tanımlar

Kuruluş

MADDE 4. Soma Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler  Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’ gereğince, Soma  Belediye Meclisinin ……05/06/2007… tarih ve 2007/110…   sayılı kararıyla kurulmuştur.       Park ve Bahçeler  Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolar ekli(I) ve (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Tanımlar

MADDE 5: Müdürlüğün Tanımı; Park ve Bahçeler Müdürlüğü Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği veya yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.  

         MADDE 6:  Bu Yönetmelikte geçen diğer tanımlar; 

       Belediye                 : Soma Belediyesini

       Meclis                   : Soma Belediye Meclisini

       Encümen                : Soma Belediye Encümenini

       Başkan                    : Soma Belediye Başkanını

       Başkanlık                : Soma Belediye Başkanlığını

       Müdür                     : Soma Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürünü

       Müdürlük                 : Soma Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünü 

       Müdürlük Personeli : Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki Tüm Personeli

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev ve Sorumluluk

Görev

MADDE 7: Park Bahçeler Müdürlüğünün Görevleri;

a)      Soma uygulama imar planlarında müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu amaçlara tahsis edilmiş yeşil alanların peyzaj çalışmaları için gerekli peyzaj projelerini çizmek.

b)     Peyzaj projeleri çizilen bu alanların uygulanması aşamasında projenin alana aplikasyonunu yapmak.

c)      Soma imar sınırları içerisinde yeni korular, parklar, bahçeler, yeşil alanlar, refüjler, çocuk oyun bahçeleri, rekreasyon alanları, dinlenme mekanları ile yol ağaçlandırmaları için hazırlanan alanların, İnşaat, Bakım, Onarım, vb. işlerde Fen İşleri Müdürlüğü, Su, Elektrik, Tesisat vb. işlerde Su ve Elektrik İşleri Müdürlüğü, Araç Bakım ve Onarım İşleri ile her türlü Metal, Plastik, Ahşap İşlerine ait Montaj, Bakım ve Onarım vb, işlerde Makine İkmal Bakım Hizmetleri Şefliği vb. müdürlükler tarafından tamamlanan alt ve üst yapı çalışmalarının devamında da tanzimi yapılacak yeşil alanların peyzaj uygulamalarını yapmak.

d)     Yeşil alanların oluşturulması için, bitkisel toprak ve gübre ile birlikte kullanılacak ağaç ve çalı grubundan uygun bitki türlerini tespit ederek, teminini sağlamak,

e)       Çim alanların oluşturulmasında gerekli çim türlerini tespit ederek, teminini sağlamak.

f)       Anılan alanlar için gerekli kent mobilyalarını (çiçeklik, oturma bankı, çeşme, çöp kutusu) tespit ederek, teminini sağlamak.

g)      Peyzaj çalışmaları için gerekli olan ihtiyaçları tespit ettikten sonra her türlü makine, araç, gereç, alet, edevat vb. malzeme teminini sağlamak.

h)     Çiçek parterleri için gerekli olan mevsimlik çiçek türlerini tespit ederek, teminini sağlamak.

i)        Belediyeye ait Süs Bitkileri Sera ve Fidanlığı için bitkisel materyal üretmek ve mevcut bitkilerin bakımını sağlamak.

j)       Yeni oluşturulacak Çocuk Oyun Bahçeleri için çocuk oyun ünitesini tespit ederek, teminini sağlamak.

k)     Park, bahçe, yeşil alan, refüj, çocuk oyun bahçesi, rekreasyon alanı, yol ağaçlandırılması olan peyzaj alanlarında yıllık bitkisel bakım çalışmaları olan dikim, sulama, gübreleme, çapalama, toprak havalandırması, budama, çim ve çit biçme, ağaç, çalı ve çiçek parterlerinin diplerinin çapalanarak açılması, düzeltilmesi, ağaç ve çalı hereklerinin sağlamlaştırılması, kuruyan tutmayan bitkilerin yenileri ile değiştirilmesi, her türlü bitkinin kuruyan çiçeklerinin kesilip temizlenmesi, yabancı otlarla mücadele, hastalık ve zararlılarla mücadele ile bu alanların her zaman temizlenerek bakımlı ve tertipli tutulmasını sağlamak.

l)        Park Bahçeler Müdürlüğüne ait yıllık bütçe ve stratejik planı hazırlamak, yılsonunda da yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve sunmak.

m)   Kurum içi kurum dışı yazışmaları takip ederek, gelen ve giden yazı kayıtlarını tutmak.

n)     Halkın çeşitli dilek, talep ve şikayetlerini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra yanıt ve aydınlatıcı bilgi vermek.

o)      5393 sayılı Belediye kanununun 59. maddesinin e fıkrasına istinaden günün ekonomik koşulları da göz önünde bulundurularak Müdürlüğümüzce yapılacak, yaptırılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturularak Belediye Meclisine takdim etmek.

Sorumluluk

MADDE 8: Park Bahçeler Müdürlüğünün Sorumlulukları;

MÜDÜRÜN SORUMLULUKLARI;

a)      Müdürlüğü temsil eder. Her türlü teknik ve idari işleri kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde hakkaniyet ve eşitlik içinde Müdürlüğü sevk ve idare eder. Ast kademelere görev bölümü yaparak, yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı yapılmasını sağlar. Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan yardımcılarına karşı sorumludur. 

b)     Belediye bütçesi ile ödenek tahsis edilen harcama biriminin en üst yöneticisi olarak harcama yetkilisidir. Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapılacak Madde 7 belirtilen Park Bahçeler Müdürlüğünün Görevleri başlığında tanımlanan hizmetlerin yapılabilmesi için harcama talimatı vermek, sözleşme yapmak, yapılan işlerle ilgili ödemeleri onaylamak.

c)Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli 1. Sicil Amiri olması nedeniyle personelle ilgili her türlü özlük bilgilerini arşivlemek, takip etmek, disiplinsizlikleri ve çalışma şartlarını bozucu eylemlere müsaade etmemek, ceza ve mükafat için gerekli yazışmaları yapmak ve yetkisini kullanmak, toplam kalite ve verimlilik için çalışma şartlarını iyileştirmek ve prensipler koymak.

d)     Personelin yıllık izin planlarını düzenlemek ve kullandırmak.

e)Nöbetçi personel listesini hazırlamak veya onaylayarak uygulama ve takibini yapmak.

f)   Personelin mesaiye riayetlerini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

g)     Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi Kararlarını Müdürlük faaliyetleri ile ilgili olanları uygulatmak, ayrıca tarifeye bağlı işlemlere esas olmak üzere yıllık faaliyetleri Meclise ve Encümene sunmak.

 

PARK BAHÇE İŞLERİ HİZMETLERİ BİRİMİ SORUMLULUKLARI;

 İmar sınırları içinde her türlü park ve bahçe, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir şekilde, her geçen yıl yapılan hizmetlerin daha iyiye götürülmesini amaç edinerek, faaliyetlerinin planlanması görev, yetki ve sorumluluğu Park ve Bahçeler Müdürlüğü / Park ve Bahçe İşleri Hizmetleri Birimine aittir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı

               MADDE 9: Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı;

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 
 

 

 


 

Park ve Bahçe İşleri Hizmetleri Birimi                        Evrak Kayıt ve Yazışmalar Birimi

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler

Yürürlülük

               MADDE 10: Bu yönetmelik hükümleri; Soma Belediye Meclisi'nin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.Yürütme

               MADDE 11: Bu yönetmelik hükümleri Soma Belediye Başkanınca yürütülür.