RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRÜ

Ad Soyad : Baki KIRBAÇ
Telefon : 444 1891/1230
Görevi : RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRÜ
E-Posta : ruhsatdenetim@soma.bel.tr

Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C.

MANİSA İLİ

SOMA  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç , Kapsam , Dayanak , İlke ve tanımlar.

 

Amaç:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı , Soma Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görev , çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM:

Madde 2-Bu yönetmelik Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görevli personelin çalışma , usul , görev , yetki ve sorumluluklarını kapsar.

DAYANAK:

Madde 3-Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/6 maddesi , 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanun , 2005/9207 karar nolu İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde 4-

a)Başkan: Soma Belediye Başkanlığını

b)Meclis: Soma Belediye Başkanlığı Meclisini

c)Müdürlük: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü

d)Müdür: Ruhsat ve Denetim Müdürünü

e)Personel: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışanları

f)Gayri Sıhhi Müessese: Faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik , kimyasal , fiziksel , ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan yada doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri.

g)Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Meskenlerden uzak bulundurulması gereken

h)İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vazifeleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken iş yerlerini

ı)Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Meskenlerin yanında açılmakla beraber yalnız sıhhi nezarete tabi tutulması gereken iş yerleri

j)Sıhhi Müessese: Gayri Sıhhi Müessese dışında kalan her türlü iş yerini.

  

k)Umum Açık İstirahat ve Eğlence Yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri ; “internet salonları” lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri

L)İçkili Yer Bölgesi: Belediye sınırları içinde Belediye Meclisi Bu sınırlar dışında İl Genel Meclisi tarafından Valilik veya Kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verile bileceği iş yerlerinin açılabileceği bölgeyi.

m)Doğal Kaynak: Hava, su toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları.

o) Çevre Sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fiziki, kimyevi, biyolojik sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini

p)İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: yetkili idareler tarafından bu yönetmelik kapsamındaki iş yelerinin açılıp, faaliyet göstermesi için verilen izin.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Teşkilat Şeması ve Bağlılık

 Teşkilat Şeması:

 Madde 5-

 1-      Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)Müdür

b)Memurlar

c)Diğer personel

2-Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir

a)Müdür

b)Ruhsat ve denetim servisi

c)Arşiv

Soma  Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’ gereğince, Soma  Belediye Meclisinin 05/07/2011 tarih ve 2011/175  sayılı kararıyla kurulmuştur. Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolar ekli(I) sayılı cetvelde gösterilmiştir

 

 

Bağlılık:

 

Madde 6- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan yardımcısına bağlıdır , Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Görev Tanımı , Görev , yetki ve sorumluluklar

 

Görev Tanımı:

 

Madde 7-

 

a)      Umuma açık iş yerleri , sıhhi iş yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müessese işyerlerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek,

b)      Hafta Tatili Ruhsatı belgesi düzenlemek,

c)      Sorumluluğu altındaki iş yerlerinde bulunan ve bulunması gereken teknik sistemlerin denetimini yapmak,

d)     Ruhsat verilen iş yerlerinde kullanılan cihaz , makine , tesisat , basınçlı kap , kaldırma ve iletme v .b makineleri ruhsat aşamasında kontrol etmek,

e)      İşyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikayetleri yerinde inceleyerek , ilgili yasa yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak , gerek görürse ilgili birimlere havale etmek,

f)        Ruhsat verilen iş yerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek ,

g)      Gerekli görülmesi halinde Müdürlük çalışması ile ilgili olarak Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninden karalar aldırmak ,

h)      Yapılan çalışmalarla ilgili rapor hazırlayarak Başkanlığa sunmak ,

i)        Ruhsatsız olduğu veya kurallara uymadığı tespit edilen iş yerleri ile ilgili gerekli yasal işlemleri yapmak

j)        Ruhsat işlem dosyası ve projelerin gerekli tetkiklerini teknik elemanlarca yapmak

 

Müdürlüğün Yetkisi:

 

 

Madde 8-

 

a)Ruhsat Denetim Müdürlüğü , bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 Sayılı Belediye  kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

 

Müdürlüğün Sorumluluğu:

 

 

Madde 9-

 

a)Ruhsat Denetim Müdürlüğü , Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur,  

 

Müdürün Görev , Yetki ve Sorumluluğu:

 

Madde 10-

 a)Doğrudan Başkan veya görevlendirileceği yardımcısına bağlı olarak çalışır,

b)      Belediye Başkanından direk talimat alabilir, ancak bağlı bulunduğu Başkan yardımcısına en kısa zamanda haber verir,

c)Yukarıdaki makamlar dışında kimseden talimat almaz,

d)     Kendi personeli dışında kimseye emir veremez, 

e)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler

f)   Denetleme organlarına gerekli bilgileri vermek durumundadır.

g)      Müdürlükler arasındaki ilişkilerde koordineyi sağlar,

h)      Görevde bulunmadığı dönemlerde kendisinin yerine Başkan veya Başkan yardımcısının belirteceği bir yönetici vekalet eder,

i)    Kendine bağlı olarak çalışan elemanların düzen ve disiplinini sağlar.

j)    İş programı yapmak ,çalışanlara tebliğ etmek,

k)      Hizmetlerin yürütülmesinde meydana gelen aksaklıkları gidermek,

l)    İncelenen projeleri onaylamak, harçları tasdik etmek,

m)    Ruhsat Denetim Müdürlüğünün, harcama yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

n)      Personelin yıllık izinlerini planlar ve uygular.

o)      Personelin sicil varakalarını hazırlamak

p)      Müdürlüğün yıllık bütçesini yapmak,GSM ve sıhhi müesseselere ait iş yeri açma ve çalışma, fenni muayene, proje onaylanması, periyodik muayeneler, tesis izinleri, ruhsat yenileme ve tescilleri, hafta sonu tatillerinin ücret tarifelerini belediye meclisine sunmak ve uygulamak, belirlenen hedefler doğrultusunda uygulanmasını takip etmek

q)      Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar,

  

Ruhsat ve Denetleme Servisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

   

Madde 11-

     

a)Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini şeflik düzeyinde yerine getirmek.

b)        Müdürlük katına imzaya sunulacak evrakın yazı işlerine yazışma sistemine uygun olarak hazırlatıp imzaya sunmak.

c)Yazıların yürürlülükteki prensiplerine uygunluğunu, koordinasyon yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, faaliyetlerin yönlendirilmesi için gerekli standartlar ve hedefler önermek.

d)        Gelen ve giden tüm evrakın kontrol etmek ve muhafazasını sağlamak ve denetlemek.

e)Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlanan raporları Müdüre iletmek.

f)    Her türlü genelge, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak, gerektiğinde ilgili personele iletmek.

g)        İlgili ihale kanunları gereğince ihale hazırlıklarını yapmak, yönetmelikler çerçevesinde ödeme ve harcama evraklarını tanzim edip düzenlemek.

h)        Müdürlükte tutulması gereken evrak, personel, önerge, mali işler, ayniyat, özlük hakları işle ilgili defter ve dosyaların düzenli ve gerektiği gibi tutulması ve uygun ortamlarda saklanmasını sağlamak.

i)     Bağlı personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etmek, personelin mesai saatlerinde ilgili mevzuat gereği çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli önlemleri almak.

j)     Müdürlük makamının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

k)        Sıhhi müesseseler sınıfındaki işyerlerinin İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatları başvurularının kabul edilmesi, gerekli evrakların istenmesi, iş yerlerinin kontrol edilmesi, ruhsatların düzenlenmesi veya reddedilmesi ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

l)     Gayri sıhhi müesseseler sınıfındaki işyerlerinin İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatları başvurularının kabul edilmesi, gerekli evrakların istenmesi, Gayri Sıhhi Müesseseler Kurulu oluşturulması, kurul vasıtası ile bu gibi iş yerlerine rapor tutulması, rapor sonucu işyerlerinin ruhsatlandırılması veya reddedilmesi ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

  

m)      Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsat başvurularının değerlendirilmesi, bu tip işyerleriyle alakalı olarak Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışma ve yazışmalar, Ruhsat kriterleri açısından uygun olup olmadığı ilgili ruhsat düzenlenmeden önce kontrollerin yapılması, rapor tanzim edilmesi ve bunların sonucunda İş Yeri Ruhsatı düzenlenmesi veya talebin reddi ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

n)        Sıhhi Müesseseler, Gayri Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri sınıfına giren iş yerlerinin denetlenmesi gerek duyulduğunda ilgili diğer birimlerle koordine sağlanarak ortak denetimlerin yapılması, yapılan denetim sonucunda tanzim edilen tutanaklara istinaden mevzuatın yetki verdiği konularda işlem yapılması ve bununla ilgili her türlü yazışmaları yapmak.

o)        Esnaf ile mal sahibi veya esnaf ile diğer şahıslar arasında doğan anlaşmazlıklardan ötürü açılabilecek davalarda iş mahkemelerine veya ilgili mahkemelere gerekli yazışmaları yapmak.

p)        İşyerleri ile ilgili gerek duyulan konuların Encümen”e veya meclise havale edilmesi ve çıkan kararları, iş yeri sahiplerine tebliğ ile ilgili yazışmaları yapmak.

q)        İşyerlerine canlı müzik yayın izni verilmesi ve gerektiğinde verilen canlı müzik izninin iptali ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

r)    2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8. maddesinde belirtilen fiiller sebebi ile 3 defa faaliyetten men edilen iş yerlerinde bu fiillerin tekrarı halinde İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi ile ilgili yazışmaları yapmak

s)    İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü Tarafından Müdürlüğümüze gönderilen işyeri tutanaklarına istinaden ilgili iş yelerine cezai işlem uygulanması ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

t)    Ruhsatlı işyerlerinin sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçılar adına ruhsat intibakının yapılması, işyerinin devredilmesi halinde ise tüm ruhsatla ilgili devir işlemleri ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.

 

 Müdürlük Uygulama ve Esasları:

 

Madde 12-

 

Müracaat; Ruhsat müracaatında bulunmak isteyen işyeri sahibi, gerekli evrakları hazırlayarak kayıt memuruna teslim eder.

Ruhsat düzenleme

a)Sıhhi işyerlerinde müracaatın ardından ruhsat düzenlenir. İşyeri, Ruhsat komisyonunca ruhsata uygun olup olmadığı hususunda denetlenerek bir ay içinde sonuçlandırılır.İş yerinde tespit edilen eksiklikle ilgili ilgilisine 15 gün süre verilir, eksiklerin giderilmesi halinde ruhsat geçerlilik kazanır, aksi halde ruhsat iptal edilerek iş yeri hakkında yasal işlem yapılır.

b)      Umuma açık iş yerlerinde ruhsat müracaatı alınarak, İmar yönünden uygun bulunması halinde itfaiye raporu, emniyet raporu istenir, raporların olumlu gelmesi durumunda , iş yeri ruhsat komisyonunca tetkik edilerek ruhsata uygunluğu kontrol edilir, uygun bulunması halinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir, aksi halde süre verilerek eksiklerin giderilmesi istenir.Eksiklerin giderilmesi halinde ruhsat geçerlik kazanır, aksi halde ruhsat iptal edilerek iş yeri hakkında yasal işlem yapılır.

c)Gayri sıhhi iş yerlerinde ruhsat müracaatından sonra teknik (proje), imar, yangın, sağlık, çevre v.b incelemeler yapılarak işyeri hakkındaki tetkikler tamamlanır. Eksikler varsa ilgili komisyonca tamamlattırılarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

 

 

YÜRÜRLÜLÜK ve YÜRÜTME

 

Yürürlülük:

 

Madde 13- Bu yönetmelik Soma Belediye Meclisince kabulünden sonra internet sitesinde   yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

 

Madde 14- Bu yönetmelik hükümlerini Soma Belediye Başkanlığı yürütür.