FEN İŞLERİ MÜDÜR V.

Ad Soyad : Ersin BÜLBÜL
Telefon : 444 1891/1300
Görevi : FEN İŞLERİ MÜDÜR V.
E-Posta : imarisleri@soma.bel.tr

Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

 

T.C.

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  --  Bu yönetmelik Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş,görev,yetki ve çalışma esaslarını belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

 Kapsam

MADDE 2 -- Bu Yönetmelik Soma  Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

bünyesinde görevli personelin çalışma usul ve esasları ile görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

 MADDE 3  --  Bu yönetmeliğin yasal dayanakları;

·        657 sayılı Devlet Memurları kanunu.

·        5393 sayılı Belediye kanunu

·        4857 sayılı İşçi kanunu

·        4734 sayılı ihale kanunu

·        2886 sayılı ihale kanunu

·        3194 sayılı imar kanunu

·        Fen  İşleri Müdürlüğünün görevleriyle ilgili her türlü mevzuat.

·        Kanunlar ile ilgili yönetmelikler

Tanımlar

MADDE 4 -- Bu yönetmelikte söz konusu olan

 • BELEDİYE :Soma Belediyesi  
 • BAŞKAN : Soma Belediye Başkanını
 • MECLİS : Soma Belediye Meclisini
 • ENCÜMEN : Soma Belediye Encümenini
 • MÜDÜRLÜK:Fen İşleri Müdürlüğü
 • MÜDÜR  : Fen İşleri Müdürü
 • PERSONEL:Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı birimlerde hizmet veren,tüm teknik elemanlar,memur,işçi ve sözleşmeli personeli ifade eder.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5  --  ( 1 )  Fen İşleri Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 

 • Müdür
 • Şefler
 • Memurlar
 • İşçiler
 • Sözleşmeli Personel
 • Diğer Personel

( 2 )  Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 • Müdür
 • Şefler

1-Etüd , Plan, Proje ve İhale İşleri Şefliği

2-Alt yapı, yol yapımı, inşaat , asfaltlama işleri şefliği

3-Makine ikmal , tamir bakım ve onarım şefliği

4-Elektrik  Birimi Şefliği

( 3 )  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “ Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir

 

-Fen İşleri Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolar ekli(I) ve (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

Bağlılık

MADDE  6   --  Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlük

MADDE 7 – Fen İşleri Müdürü 4 yıllık mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunu olmalıdır.Fen İşleri Müdürlüğünü temsil eder. Müdürlükteki şeflerin, kısım sorumlulularının diğer Memur ve İşçilerin sicil üstüdür.

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları

1.      Başkan,  tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,

2.      Bu yönetmelikte yazılı olan görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, personel arası koordineyi sağlamak, personelin çalışmalarını denetlemek, personele emir ve talimat vermek,

3.      Müdürlüğe gelen evrakları ilgili personele havale etmek, takibini yapmak,personel tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

4.      Sicil amiri olarak Müdürlüğe bağlı personelin sicil raporlarını düzenlemek,

5.      Müdürlüğün bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

6.      Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,

7.      İhale yetkilisi olarak Müdürlük bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, düzenlettirmek, ihaleleri onaylamak,

8.       Müdürlük faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

9.      Müdürlüğün stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak yaptırmak,

10.  Müdürlük arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

11.  Müdürlüğü ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

12.  Bilgi edinme başvurularını ilgili personele göndermek ve takibini yapmak,

13.  Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak,

14.  Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

15.  Teknik elemanlar ve diğer personel arasında görev bölümü yaparak işlerin  yürütülmesini sağlamak.


           

 

Etüt, Plan, Proje ve İhale İşleri Şefliği

MADDE 8 --  4 yıllık mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunu olmalıdır.
Belediyemizce yapılacak her türlü tesis, altyapı, yol vb. tüm yatırımlara ait Belediye Başkanı ve Fen İşleri Müdürünce verilen görevler doğrultusunda  ;

 

 

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

 1. Kanunlarla  Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü bina, yol, kavşak, yaya geçidi, yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar, toptancı halleri v.b. projeleri yapmak, metrajını hazırlamak, keşif veya yaklaşık maliyetini hazırlamak , şartnameler hazırlamak, onaylanan programlar dâhilinde çalışmaları yürütmek, tanıtımını sağlamak, inşa ve yapı denetim hizmetlerini yürütmek,
 2. Dairenin talepleri doğrultusunda ilgili müdürlüklerce teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyet hesabı yapılan her türlü yapım, mal ve hizmet alımlarında ihale usulünü belirlemek,
 3. Her ihale için bir ihale işlem dosyası, gerekirse şartname ve sözleşme dosyası hazırlamak,
 4. İhaleler ile ilgili ilanları hazırlamak ve ilanını sağlamak,
 5. İhale komisyonunu teşekkül ettirmek ve ihalelerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere müdürün talimatlarını yerine getirmek,
 6. İhalesi bitirilen ve sözleşmesi yapılan işlerin ilgili müdürlüklerce koordineli olarak yer sonrası kontrol hizmetlerini yürütmek, hak ediş raporlarını hazırlamak, muayene ve kabul işlemlerini yapmak,
 7. İhale sonrası ilgili tutanakla teslim edilen ihale dosyalarını ve yazışma evraklarını muhafaza etmek, işin bitiminde arşiv görevlisine teslim ve işe başlama tutanağının düzenlenmesini müteakip ihale dosyasını teslim etmek,
 8. İhaleler ile ilgili tüm şahıs, birim ve kuruluşlarca gerekli yazışmaları yapmak,
 9. İhalelerde; saydamlığı ,rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği   gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 10. Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları vb. yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak,
 11. Belediyesi yetki alanında ve yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak, nitelikli park, yeşil alan ve çocuk oyun alanlarındaki yapım işlerini yapmak, yaptırmak,
 12. Belediye Meclis kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak Mahalli idareler ile diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak,  yaptırmak,(Belediye Kanunu hükümlerine göre )
 13. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, yaptırmak; Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakım ve onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak,( Belediye Kanunu hükümlerine göre )
 14. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, ettirmek, İlgili kurumlarla işbirliği yapmak
 15. Kanunlarla  Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve Doğrudan Temin için ilgili yasalar ve uygulanacak esas ve usuller çerçevesinde ihale dokümanlarını hazırlamak, hazırlattırmak ve sonuçlandırmak,
 16. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından  içinde yapılacak alt yapı yatırımları ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
 17. Uygulama projelerinin hazırlanması aşamasında jeolojik ve jeoteknik etüt yaptırarak ilgili raporları hazırlatmak,
 18. Hazırlanmış projelerde proje tadilatı yapmak veya yaptırmak ve ilgili raporları hazırlamak, hazırlatmak,
 19. İhalesi gerçekleştirilen proje, hizmet alımı işlerinin ihale teslim etmek,
 20. İhale ile yapımı gerçekleştirilen ve geçici kabulü yapılarak tamamlanan tesisleri ilgili birim veya kurumlara teslim etmek,
 21. Diğer kamu kuruluşlarının (TCK, TCDD, DSİ, Bayındırlık, TKİ,SEAŞ, Türk Telekom v.b.) sorumluluk alanına giren işlerin Belediyemiz tarafından yapılması veya yaptırılması halinde, gerekli protokolü hazırlamak, sözleşme ve resmi yazışmaları yapmak, söz konusu işlerin yapımı esnasında kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 22. Gerektiğinde zemin etüdü, sondaj çalışmaları, asfalt, beton, beton mamulleri ve doğal taşların analizini yapmak, yaptırmak, yapılardan karot alarak beton kalitesini, röntgenlerini çekerek donatılarını belirlemek ve raporlarını hazırlatmak.
 23. Müdürlük sorumluluk alanına giren proje ve yapım işlerinin yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak, belirli periyotlarla faaliyet raporlarını hazırlayarak güncel tutulmasını sağlamak.
 24. Bu görevler sırasında her türlü trafik tedbiri, sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak,aldırtmak.
 25. Belediye Başkanı ve Fen İşleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

 

Alt Yapı, Yol Yapımı, İnşaat, Asfaltlama İşleri Şefliği

MADDE 9 --  4  yıllık mühendislik ve mimarlık fakültesi mezunu veya 2 yıllık meslek yüksek okulu

( inşaat) mezunu  olmalıdır.
Şeflikteki işler ile ilgili koordinasyonun sağlanması ve işlerin program doğrultusunda en verimli şekilde yürütülmesinden Belediye Başkanı ile Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

 

        Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

1.      Belediye Başkanı ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından,verilen program dahilinde imar planı doğrultusunda yeni yollarıaçmak

2.      Yeni açılan yolların alt yapı sistemlerinin yapılması için diğer şefliklerle koordinasyonun sağlanması.

3.      Yeni açılan yolların asfaltlamasının yapılması. Mevcut bozulmuş yolların yeniden asfaltlanması. Sıcak asfalt, sathi kaplama, rotmiks benzeri bitüm katkılı malzeme üretmek veya ürettirmek, bunları bir program dâhilinde sermek veya serdirmek,

4.      Asfalt şantiyesine gelen malzemenin üretimlerinin yapılması.

5.      Üretilen asfalt ve diğer malzemelerin kapı kontrol işlemleri yapılarak araziye sevk edilmesi ve bununla ilgili kayıtların tutulması.

6.      Beton ve beton mamulü kilitli parke, bordür, oluk, büz vb. gibi malzemeleri üretmek , ürettirmek veya ihale yoluyla satın almak,

7.      Ekiplerin ihtiyacı olan uygun vasıfta toprak, stabilize, mıcır, temel malzeme temin etmek,

     belediye hizmet binaları yapımı ,tadilatı ,tamiratı ve bakımı vb. işlerin yapımı esmasında         kontrol işlerinin yapılması ve işin arazide gerçekleştirilmesi safhalarının tümünden sorumlu olup her türlü işçi sağlığı  ve iş güvenliği ile ilgili tedbirleri alarak yerine getirmek

8.      Kış mevsiminde her türlü kar ile mücadele işlerinin yürütülmesi.

9.      Her türlü tabii afette (sel,deprem vb.)  müdahale edilerek işlerin yürütülmesi

10.  Belediyemizce yapılan işlerin gerçekleştirilmesi safhasında gerekli olan malzeme, iş makinesi alet ve ekipman  ve işçi personelin sağlanması.

11.  Vatandaş  talepleri doğrultusunda program yaparak  her türlü alt yapı bağlantıları ve denetimini sağlanmak ve bedellerinin tahakkuk ettirmek

12.  Diğer şefliklerle ve Kısımlarla koordineli olarak çalışılmasını sağlamak.

13.  Taşıt, bisiklet ve yayalar için yol, kavşak, köprü, meydan, menfez, kanal, drenaj, set,kaldırım, istinat duvarı, kazı, dolgu, tesviye, reglaj, otopark, çevre düzenlemesi vb. yapmak veya yaptırmak, bozulanların bakım ve onarımlarını, gerekirse yenilenmelerini sağlamak,

14.  Personelimizin iş güvenliğini sağlamak, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yasalar çerçevesinde araç, gereç, elbise, ayakkabı ve yelek temin etmek,

15.  Katı atık toplama ve atık su arıtma tesisine ait projeleri ve inşaatını yapmak veya yaptırmak

16.  Çevre Kanunu çerçevesinde, inşaat atığı, yıkıntı ve molozların dökülecek yerlerini tespit etmek, konunun takibini yapmak

17.  Gerekmesi halinde Zabıta Amirliği ile işbirliği yaparak  yıkım işlerini yürütmek,

18.  Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri vb. ile ilgili bina ve tesislerin her türlü bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak,

19.  Ruhsatsız kazı yapılmasını önlemek, yapıldığı durumlarda tespit yapıp kaçak kazı yapanlar hakkında Zabıta Amirliği ile birlikte gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

20.  Programa alınan altyapı yatırımları için, tranşe, galeri, tünel gibi inşaat tipini belirlemek proje ve ihale dosyasının hazırlanmasını sağlamak,

21.  Birimin çalışma programını hazırlamak ve programa uyulmasını sağlamak,

22.  Açık spor sahaları düzenlemek, bakım ve onarımını (Basket potalarının, voleybol sahalarının yapılması, demir korkuluklarının yapılması v.b.) sağlamak,

23.  Vatandaşların istek ve şikayetlerini değerlendirmek

24.  Belediye Başkanı ve Fen İşleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

 Makine, İkmal, Tamir , Bakım ve Onarım Şefliği

MADDE 10 --  Makina Mühendisi niteliğine sahip olmalıdır. Şeflikteki işler ile ilgili koordinasyonun sağlanması ve işlerin program doğrultusunda en verimli şekilde yürütülmesinden, Belediye Başkanı ile Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

    Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

 1. Belediyemiz iş makineleri alet ve ekipmanlarının her türlü ikmal, bakım onarım ve tamirat işlerini yapmak
 2. İşlerin gerçekleştirilmesi sırasında her türlü güvenlik önlemlerini almak
 3. Görevi ile ilgili alım ve ödeme işleminin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini ve bürokratik işlemlerini yapmak.
 4. Yaptığı çalışmalarda belediyemiz işlerini aciliyet durumuna göre programlanmak
 5. Belediyemiz hizmetlerinde her türlü ulaşım ve koordinasyonu sağlanmak
 6. Belediyeye ait her türlü demirden imalat kaynak,tamir bakım vb. işlerinin her türlü sorumluluğu alarak yapmak
 7. Yeni alınması gerekli tüm makine ve teçhizatın piyasa araştırmasını yaparak ekonomik olarak en uygun malzemeyi tedarik etmek
 8. Tüm makine ve techizatın listesini yer ve özellik gruplarına göre tasnifini yapmak,  bunları belgeli cetveller haline getirerek gerekli kişilere korumaları ve bakımları için zimmetle teslimlerini yapmak
 9. İmar planı içindeki tüm ruhsat eki projeleri olan kalorifer, sıhhi tesisat, asansör projelerini kontrol etmek, ruhsatlandırmak
 10. Belediye Hizmet binalarındaki her türlü tesisat, asansör, kalorifer vb.kontrol etmek veya ettirmek.
 11. Her türlü işçi sağlığı  ve iş güvenliği   tedbirlerini almak
 12. Belediyemizin yapmış olduğu yatırımlar ile ilgili verilen görev doğrultusunda mekanik işleri yapmak.
 13. Eskiyen ekonomik ömrünü dolduran tüm araç ve iş makina ve techizatın kayıtlardan düşülmesi ile ilgili gerekli prosüdürü yerine getirmek
 14. Araç ve iş makinelarının  trafik, tescil sigorta, plaka, vize vb. gibi tüm resmi işlerini takip etmek
 15. Yetki alanı içerisinde bütün araç-gereç, makine ve tesislerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını temin etmek, bunun için gereken önlemleri almak,
 16. Belediye ait makine araç gereç ve ekipmanların verimliliğini artırmak , yangın söndürme cihazı, çekme halatı, zincir, takoz, takım anahtarı, reflektör gibi eksiklikleri gidermek, ekonomik ömrünü dolduranları bildirmek, gerekirse idareden onayını alarak yenilerini temin etmek,
 17. Diğer şefliklerle ve kısımlarla koordineli olarak çalışılmak
 18. Belediye Başkanı ve Fen İşleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

      Elektrik  Birimi Şefliği

 

MADDE 11-- 4  yıllık mühendislik fakültesi veya 2 yıllık meslek yüksek okulu (Elektrik ) mezunu  olmalıdır.Şeflikteki işler ile ilgili koordinasyonun sağlanması ve işlerin program doğrultusunda en verimli şekilde yürütülmesinden Belediye Başkanı ile Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

    Görev Yetki ve Sorumlulukları

1-Belediye ait bütün hizmet binalarının ,atölyelerin ,park ve bahçelerin elektrik bakım ve onarım işleriyle       ilgili planlama yapmak.

2-Belediyemize ait elektrik abone işlemlerini ve takibini yapmak.

3-Birimlerde kullanılan elektrik ve elektronik cihazların bakım ve onarımlarını yapmak.

4-Belediye Başkanı ve Fen İşleri Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

 

Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12  --  Personelin görev,yetki ve sorumlulukları

 

 

 1. Belediye Başkanı, müdür veya şef tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek ,bütün çalışmalarını mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek,
 2. Müdürlük ile ilgili yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, arşivlemek, gelen ve giden evrakların takibini yapmak ve her türlü büro işlerini yürütmek.
 3. Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak,
 4.  Büro malzemeleri ile kendisine teslim edilen diğer malzemeleri korumak, itinalı, etkin ve verimli şekilde kullanmak,
 5. Kendisine verilen görevleri titizlikle ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
 6. Görevleriyle ilgili konularda Müdürü ve şefi sürekli bilgilendirmek,
 7. Bilgi edinme başvurularını cevaplayarak, müracaat sahibine zamanında iletmek ve sonucunu ilgili makama bildirmek,
 8. Mahkemelerden ve icra dairelerinden gelen yazıların gereğini gecikmeksizin yerine getirmek ve cevap vermek,
 9. Süreli, günlü, acele ve ivedi yazıların gereğini süresinde yerine getirmek,
 10.  Görev verilmesi halinde, seminer, kurs, konferans ve diğer hizmet içi eğitimlere katılmak, mesleki bilgisini geliştirmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

 

Diğer Hükümler

 

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE 13  -- 

 1. Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
 2.  Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.
 3.  Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
 4.  Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz..
 5.  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 14  -- 

1.      Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

2.      Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve  Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Vekilinin ile yürütülür.

 

 

 

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

MADDE 15  --  Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

 

 1. Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
 2. Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

 

 

Arşivleme ve dosyalama

  MADDE 16  -- 

 

 1. Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
 2. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
 3. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

 

Denetim

MADDE 17  --  Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

 

 1. Fen İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
 2. Fen İşleri Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
 3. Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vs işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya Personel ve  İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından  tutulur.
 4. Birimdeki personelin mesai saat’lerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetleri konusunda birim Müdürü ile bağlı bulunduğu Belediye Başkanına karşı sorumludur

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Giderler

MADDE  18  --  Fen İşleri Müdürlüğünün personel, eşya, kırtasiye, araç-gereç, akaryakıt, yiyecek, giyecek, asfalt  yol  yapım  için  gerekli  ve  inşaat işleri     için    gerekli      tüm malzeme    vb giderler  her yıl Belediye Bütçesine konacak ödenekle karşılanır.


Personel Kadroları
MADDE 19 --  Fen İşleri Müdürlüğünün personel kadroları her yıl bütçe ile kabul edilen kadro ve ödeneklerle tayin ve tespit edilir. Personelin kadrosuna uygun görevlerde çalıştırılması esastır.
            Ancak aynı kadro ile Müdürlüğün farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmesi Fen İşleri Müdürünün tasarrufundadır.

 

Diğer Esaslar

MADDE 20  --   Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlar Müdürlüğün bilgisi dahilinde cari yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 21  --  Bu yönetmelik hükümleri; Soma  Belediye Meclisi'nin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.


Uygulama

MADDE  22 --  Bu yönetmeliği Soma  Belediye Başkanı yürütür.