EMLAK İSTİMLAK MÜDÜR V.

Ad Soyad : Mustafa MADEN
Telefon : 444 1891/1120
Görevi : EMLAK İSTİMLAK MÜDÜR V.
E-Posta :

Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

 

 

T.C.

SOMA BELEDİYESİ

EMLAK İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE:1 AMAÇ

Bu Yönetmelik Soma Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler.

 MADDE:2 KAPSAM

Bu yönetmelik, Soma Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esaslarını kapsar. MADDE:3 DAYANAK

Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

MADDE:4TANIMLAR:

Bu Yönetmelikte geçen Belediye: Soma Belediyesini

Başkan: Soma Belediye Başkanını

Müdürlük: Emlak İstimlâk Müdürlüğünü

Müdür     : Emlak İstimlâk Müdürünü

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Bağlılık, Birimler, Görev ve Çalışma Esasları

 MADDE:5 KURULUŞ

Emlak İstimlâk Müdürlüğü, 22.04.2006 tarihli 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/9809 Sayılı Kararı" gereğince Soma Belediye Meclisinin …/…/2015 tarih ve …. Sayılı Kararıyla Kurulmuştur.

MADDE:6 BAĞLILIK

Emlak İstimlâk Müdürlüğü Belediye Başkanı veya Görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

MADDE: 7 MÜDÜRLÜK VE MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI:

 

A - MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

1.Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Belediyeye ait taşınmazların kayıtlarının düzenli olarak tutulması, kullanış şekillerinin tespit edilerek önerilerde bulunulması ve değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

2.Belediye      mülkiyetindeki taşınmazların satış, trampa, tahsis, kiralanması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesine ilişkin işlemleri yürürlükte bulunan mevzuat içerisinde yürütmek,

3.Şüyullu yerlerin rıza en şüyulunun giderilmesini temin etmek ve satışlara iştiraki sağlamak,

4.Belediyeye   ait veya tasarrufundaki taşınmaz malları, tesisleri kiraya verme, ecrimisil ve tahliyesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

5.Taşınmaz      satışı, tahsisi, trampası ve sınırlı ayni hak tesisine ilişkin tapu dairelerindeki tüm işlemleri yerine getirmek,

6.5393 sayılı Belediye Kanunu,3194 sayılı İmar Kanunu,2886 sayılı ihale kanunu,2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,4650 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik yapılamasına dair kanun ve sayılı yasalar ve diğer yasalar çerçevesinde taşınmaz mal alımı ve kamulaştırma işlemleri ile Belediye Başkanınca verilen diğer görevleri yürütmek.

7.2886 sayılı yasa hükümlerine göre müstakil veya hisseli taşınmazların satış işlemlerini hazırlamak ve sonuçlandırmak,

8.Belediyenin hissedarı bulunduğu gayrimenkullerin; 3194 sayılı yasanın17. Maddesine göre parsel hissedarlarına hisse satışını yapmak, kamulaştırma kanunu kapsamındaki kıymet takdir ve diğer komisyonların kurulmasını sağlamak,,

9.Kira  sözleşmelerini ve şartnamelerini hazırlamak, sözleşme/şartname hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek, uymayanların tahliyesini temin için ilgili birimleri bilgilendirmek,

10.Kamu yararının gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarının Soma Belediyesince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanması için takdir komisyonu oluşturulması, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri verilmesini idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerinin belirlenmesini sağlamak.

11.Kamulaştırma tebliğ, ferağ, tescil, tahliye, iş ve işlemlerini yürütmek, sonuçlanmasını temin etmek,

 

B - MÜDÜRLÜK BÜNYESİNDEKİ BAĞLI BİRİMLER

a- Kamulaştırma memuru

b- Kira işleri ve tahakkuk memuru bulunur.

 

a-KAMULAŞTIRMA MEMURU

Bağlı Olduğu Makam:Emlak ve İstimlâk Müdürü

Görev Tanımı:

1 .Tüm iş ve işlemlere ait yazışma, dosyalama, kayıt etme, işlemlerin zamanında ve düzgün olarak yapmak. 2.Günlük Gelen evrakların kaydını ve kendine havale edilen evrakların işlemlerini yapmak ve müdüre bilgi vermek,

3.Kamulaştırma işlemlerini başlatmak.

4.İmar yolu, park alanı üzerinde kalan ve arazide tespiti yapılan yapı sahiplerine bilgi verilmek üzere tebligat çekilmesini sağlar.

5.Bölgede yapılan istimlâkle ilgili her türlü işlemleri yapar ve takip eder.

6.Yapılan tebligatlardan sonra 2942,4650 sayılı kamulaştırma Kanunu ve ilgili yönetmenlileri gereğince kamuya ait alanların kamulaştırılması için Encümenden karar çıkarılması için hazırlık yapar.

Kamulaştırma kararı alındıktan sonra Yapı sahiplerine tebligat çekilerek uzlaşma komisyonuna davet edilip pazarlık usulü bedel belirlenmesini sağlar.

Uzlaşılan bedelin blokesinin yapılıp yapı yıkıldıktan sonra ödenmesinin yapılması için gereken yazışmanın yapılmasını sağlar.

7.2942/4650 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince kamulaştırılan yapı ve tesisin arsa ile ilgili trampa(Takas) işleminde yapar.

8. Kendisine havalesi yapılan ve Günlük Gelen evrakların zamanında neticelendirir

9.Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

.

b-KİRA İŞLERİ VE TAHAKKUK MEMURU

 

Bağlı Olduğu Makam:Emlak ve İstimlâk Müdürü

Görev Tanımı

1.Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin 2886 sayılı yasaya göre kira ihalesine çıkacak gayrimenkulleri tespit ederek müdüre bilgi vermek.

2.Kira ihalesi için gerekli yazışmaları yapmak, Encümene rapor hazırlamak, sonuçlarını takip ederek müdüre bilgi vermek.

3.Gerekli karalar alındıktan sonra ihale şartnamesini, ilanı hazırlayarak; Resmi gazete, Basın ilan Kurumu ve Yazı işleri  Müdürlüğü ilan servisine yazışmaları yapmak.

4.,İlan sonrası ihale günü teminatların takibini yapmak, ihale komisyonuna yardım etmek, müzayede kaimesi     ihale artış çizelgesi hazırlayarak sonuçlandırılması için müdüre evrakları sunmak.

5.İhale yapılmamış veya onaylanmamış ise dosyayı kapatarak müdüre bilgi vermek. İhale onaylanmış ise ihale üzerinde kalan şahıslar adına kira kontratı düzenler ve müdüre sunar.

6.Tahakkuk işlemlerini tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi verilmesi için yazışmaları yaparak müdüre sunar.

7. Kendisine havalesi yapılan ve Günlük Gelen evrakların zamanında neticelendirir

8.Mülkiyeti     Belediyemize ait müstakil veya hisseli arsaların ada ve parsel numaralarına göre dosya açılmasını sağlamak, İmar Müdürlüğünden; imar durumunu öğrenmek, zemin aplikasyonunu yaptırmak, çap çıkarttırmak hisseli ise hissedarlarını öğrenmek.

9.Belediyemize           ait taşınmaz mal döküm kayıtlarını tutmak, hisseli veya müstakil arsa satışlarına ilişkin gerekli evrakları hazırlamak, hisseli veya müstakil arsaların kıymet takdir evraklarını hazırlamak, satış işlemlerini gerçekleştirmek ve sonuçlandıracak evrakları düzenlemek.

10.4.2981.3290.3366 Sayılı Kanunlara göre tahsis işlemi yapılmayacak müstakil arsaların ihale ile satışını sağlamak için hazırlık yapmak.

11.Mülkiyeti   Belediyemize ait gayrimenkullerin kira ,kat karşılığı iş ve işlemlerini yürütmek.

12.Belediye ye ait lojmanların işlemlerini takip etmek

13.Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE: 8 GELEN - GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER:

Müdürlüğe gelen evrakın önce bilgisayarda programa kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

Gelen ve giden evrak, bilgisayar üzerinden programa tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrakı düzenleyen personel tarafından programa kaydedilir, işlemleri takip edilir.

MADDE: 9 ARŞİVLEME VE DOSYALAMA:

Müdürlükçe yapılan tüm iş ve yazışmalar birimlerince yıl sonunda konularına göre ayrı ayrı klasörlerde Dosyalanarak arşivlenir.

Dosyalama işlemi konularına göre her birimce ayrı ayrı yapılır, Gelen evrak dosyası, Giden evrak dosyası, Verilen izinler, kontroller, yapılan iş ve işlemler dosyası vs. şekilde.

Her yılsonunda Müdürlükte işlem gören evraklar arşivlenerek, birim arşivine teslim edilir.

MADDE: 10 YAZIŞMA

Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

Her personel kendisine havale edilen işin yazışmasını, evrakın programa kaydını ve işlemlerini yapmakla yükümlüdür.

Yazışmayı hazırlayan personel evrak üzerine kendi parafını düşer.

Yapılan yazışmalarda müdürlük kodu yanında Şube kod numarasını yazılması da gereklidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE: 11 BU YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu Yönetmelikte Bulunmayan Hususlarda Yürürlükteki İlgili Kanun ve Mevzuat Hükümlerine göre uygulama yapılır.

MADDE: 12 YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik, Belediye Meclisi tarafından kabul edilip,onaylandıktan sonra,yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE: 13 YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.