GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ MÜD.V.

Ad Soyad : Hasan ALTIN
Telefon : 4441891/1101
Görevi : GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ MÜD.V.
E-Posta :

Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C.

MANİSA İLİ

SOMA  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

MADDE 1: Spor İşleri Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri aşağıdaki gibidir.

MADDE 2: KURULUŞU: Spor İşleri Müdürlüğü, müdürlük bünyesindeki alt birimden oluşur.

MADDE 2.1. GÖREVLERİ: Spor İşleri Müdürlüğü’nün görevleri aşağıdaki gibidir;

MADDE 2.2.1 : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Analitik Bütçe ilke esasları çerçevesindeki hizmet gereksinimlerini dikkate alarak, Müdürlüğün performans programı ile performans esaslı bütçesini ve faaliyet raporunu hazırlamak ve üst makama sunmak.

MADDE 2.2.2: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu ve Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda Müdürlüğün sorumluluklarının yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan mali hizmet alımları ve yapım işlerini gerçekleştirmek.

MADDE 2.2.3: Spor İşleri Müdürlüğünü yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde idare etmek, kendisine bağlı personeli yönlendirmek, denetlemek, vatandaşa daha iyi hizmet sunulmasına gayret etmek, tüm bunlar yapılırken kanun, yönetmelik ve genelgelere riayet edilmesini sağlamak.

MADDE 2.2.4: Belediyemizce kurulan spor tesis ve sahaların işletilmesi, Belediyemiz birimlerinde çalışan memur ve işçilerimizin, Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde spor yapan sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıkları itibariyle gerekli tedbirleri alıp, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek ve yaz ve kış spor okulları açıp araç kiralamak ve hizmet alımlarını yapmak.

MADDE 2.2.5: Belediyemizce kurulan spor tesisi ve sahaları işletmek, tesisleri devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak,  spora ait malzeme ve araçların alımı, temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetin takvimini düzenlemek.

MADDE 2.2.6 : Spor İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile (Yüzme, Basketbol, Tenis, Masa Tenisi, Voleybol, Taekwondo, Güreş, Halter, Atletizm, HİS (Herkes İçin Spor) gibi branşlarda koordineli olarak gerçekleştirir.

MADDE 2.2.7: İlçe halkına spor yaptırmak ve sevdirebilmek adına İlçemizde mahalle turnuvaları düzenlemek, önemli gün ve haftalarda halkın ve öğrencilerin katılacağı, beceri ve sportif alanlarda her türlü etkinliğin organizasyonunu yapmak, gerekli desteği sağlayarak, ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek, dereceye giren İl birinciliği, grup derecesi ve Türkiye derecesi alan sporculara yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakli yardımda bulunmak.

MADDE 2.2 .8 : Ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerine katılmak, organize etmek, her türlü desteği vermek.

MADDE 2.2 .9 : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve diğer amatör spor kulüpleri ile koordineli olarak amatör sporun gelişmesi yönünde yasal mevzuat çerçevesinde her türlü ayni ve nakli yardımın yapılmasını sağlamak.

MADDE 2.2.10 :Spor ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı turnuva, panel, konferans söyleşi vb. organizasyonlar düzenlemek, spor ile ilgili fuarlara katılmak.

MADDE 2.2 .11 : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile diğer kamu kurumlarının, dernek ve spor kulüplerinin ulaşım ihtiyaçları, spor malzemeleri, saha kullanılması ve yardımlarında bulunmak.

MADDE 2.2.12: Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araçların ; uygun olması halinde spor kulüplerine ,derneklere, okullara ve her türlü federasyonların ulusal ve uluslararası etkinliklerinde başkanlık makamının onayıyla yetkilendirilmesini sağlamak.

MADDE 2.2.13 : Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için yapılan tüm işlemlerle ilgili her türlü kayıtların tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini sağlamak ve yılsonu raporlarını hazırlatmak.

MADDE 2.2.14: Belediye sınırları dâhilinde bulunan yer alan spor alanlarının müdürlük tarafından organize edilecek olan spor faaliyetleri için hazırlayarak bakım onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak için diğer birimlerden Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü destek almak.

MADDE 2.2.15: İlçemizin ihtiyaç duyacağı spor saha ve tesisler, halka açık sahalar gençlik merkezi vb yerlerin tespitini yaparak bu mekanların ilçemize kazandırılması için gerekli çalışma raporları düzenleyerek ilgili birimlere ve başkanlık makamına sunmak.

MADDE 2.2.16:Vatandaş ve gençler spor kulüplerine yönelik sosyal kültürel etkinlik ve geziler düzenlemek, sporla ilgili broşür, kitap, afiş, dergiler bastırmak, pankart yaptırmak.

MADDE 2.2.17: Spor Bakanlığı, federasyonlar, okullar, amatör takımların, başarılı sporcuların yapacağı il içi il dışı yurtiçi yurtdışı müsabakalar için kamp masrafları, konaklama, yemek, ulaşım ihtiyaçlarına yardımcı olmak.

MADDE 2.2.18:Gerektiğinde; iletişim birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi sağlıklı yaşama yönelik etkinlikler, şenlikler ve bu etkinliklere katılan çocuk, genç ve halkımıza gerekli spor malzemesi, etkinliklerde kullanılmak üzere araç ve gereçlerin teminini Başkanlık Makamı Oluru ile sağlamak.

MADDE 2.2.19:Çocuk, genç yetişkin tüm vatandaşlarımıza yönelik doğa yürüyüşü programları, bisiklet turları ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek.

MADDE 2.2.20: Engelliler ile ilgili projeler düzenlemek, spor organizasyonları yapmak ve ayni yardımda bulunmak,

3. -ÇALIŞMA ŞEKLİ:

3.1- Müdürlük yukarıdaki görevleri daha etkin ve verimli olarak yerine getirebilmek için müdürlük prosedürünü ve gerekli dokümantasyon sistemini oluşturur

MADDE: 4 YAZIŞMA

4.1-Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
 Belediye dışı yazışmalar Başkan yada görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

MADDE:5 BU YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

5.1- Bu Yönetmelikte Bulunmayan Hususlarda Yürürlükteki İlgili Kanun ve Mevzuat Hükümlerine göre uygulama yapılır.
MADDE:6  YÜRÜRLÜK
6.1-
Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü  ve   internet sitesinde yayınından sonra yürürlüğe girer.

MADDE-7 YÜRÜTME

7.1-Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.