İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜR V.

Ad Soyad : Serhat SEVINC
Telefon : 444 1891/1310
Görevi : İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜR V.
E-Posta : fenisleri@soma.bel.tr

Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

 

T.C.

MANİSA İLİ

SOMA  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ:

MADDE-1 Soma Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından  yapılması gereken hizmet ve faaliyetlerin, kanun, plan, yönetmelik, tüzük, meclis ve Encümen Kararlarına, genelge ve hizmet emirleri doğrultusunda, kendi müdürlük görev, yetki ve sorumluluklarına bırakılmış hizmet ve işlemlerin, eksiksiz tam ve verimli şekilde yürütülebilmesi için çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM:

MADDE-2 Bu yönetmeliğin amacı Soma Belediye Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde  görevli personelin çalışma usul ve esaslarını kapsar.  

HUKUKİ DAYANAK:

MADDE- 3: Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin b fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

1.      3194 sayılı İmar kanunu

2.      5393 sayılı Belediyeler kanunu.

3.      2464 sayılı Belediye gelirleri yasası.

4.      2981 sayılı İmar affı kanunu.

5.      4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

6.      4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu

7.      Isı yalıtım yönetmeliği.

8.      Otopark yönetmeliği.

9.      Sığınak yönetmeliği.

10.  Asansör yönetmeliği.

11.  02/09/1997 tarih ve 23098 sayılı resmi gazetede yayınlanan Deprem yönetmeliği.

12.   Belediye Zabıtası ile ilgili yönetmelik.

13.   Kat mülkiyeti kanunu.

14.   Halihazır harita alımı ile zeminde arazi ve arsa düzenleme uygulaması işlerin yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarının Ehliyet durumlarına ait esaslar hakkında yönetmelik.

15.   İmar planlarının yapımını yüklenecek müellif ve müellif kuruluşlarının yeterlilik yönetmeliği.

16.   İmar planı yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelik.

17.    Belediye mücavir alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda uygulanacak imar yönetmeliği.

18.   İmar kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik.

19.   İmar kanunun 38. Maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları hakkında yönetmelik. 

20.  3030 Sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliği.

21.  3194 Sayılı imar kanununa göre düzenlenmiş bulunan imar yönetmeliklerine sığınaklarla ilgili ek yönetmelik.

22.    Yukarıdaki kanunlar, Kanun Hükmümde Kararname ve yönetmeliklere dayanılarak hazırlanan bu yönetmelik SOMA Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki alanlarda uygulanır.

23.   Kanunlar ile ilgili diğer yönetmelikler

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Tanımlar ve Bağlılık

 

MADDE 4 -  KURULUŞ       

Soma  Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik   Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’ gereğince, Soma  Belediye Meclisinin 07/09//2010 tarih ve 2010/210  sayılı kararıyla kurulmuştur. İmar ve Şehircilik   Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolar ekli(I) sayılı cetvelde gösterilmiştir

 

MADDE 5 – TANIMLAR

      

Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

 • BELEDİYE :Soma Belediyesi  
 • BAŞKAN : Soma Belediye Başkanını
 • MECLİS : Soma Belediye Meclisini
 • ENCÜMEN : Soma Belediye Encümenini
 • MÜDÜRLÜK:İmar  ve Şehircilik  Müdürlüğü
 • MÜDÜR: İmar  ve Şehircilik  Müdürü
 • PERSONEL:İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne bağlı birimlerde hizmet veren,tüm teknik elemanlar,memur,işçi ve sözleşmeli personeli ifade eder.

 

 

 MADDE: 6   BAĞLILIK


                İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Başkanı veya Görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev Yetki ve Sorumluluklar

 

GÖREVLERİ

MADDE 7

 

1)      Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak, onaya sunmak ve uygulamak,

2)      Belediyenin nazım plana uygun olarak hazırlatacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını onaya sunmak ve uygulanmasını denetlemek;

3)     Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve onaya sunmak,

4)     Kanunlarla Belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak, yaptırmak, onaya sunmak,

5)     Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek,

6)     Konut, toplu konut yapma, satma, kiralama v.b. işlemleri yürütmek,

7)     Belediye Kanunu doğrultusunda İmarlı ve altyapılı arsa üretimi ve konut, toplu konut yapımı amaçları ile arazi satın alma, kamulaştırma yapma, bu arsaları trampa etme, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapma ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirme işlemlerini yürütmek,

8)     Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynhak tesis etmek,

9)     Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralama ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde belediyeye verilen işleri yürütmek,

10) Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etme, konut alanları, sanayi ve ticaret alanları ve sosyal donatılar oluşturma, deprem riskine karşı tedbirler alma veya kentin tarih ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulama işlemlerini yürütmek,

11) Kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek,Koruma İmar Planı yaptırmak 

12)  Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak isim ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek,

13) Gerektiğinde coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak için çalışma yapmak,yaptırmak,

14) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak,

15) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etme ve yıkma işlemlerini yürütmek,

16)  Kent bütününe yönelik imar planlarına esas jeolojik ve Jeoteknik haritaları hazırlatmak, gelişme alanlarında hazırlanacak imar planlarına esas halihazır harita yapmak veya yaptırmak,

17)  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile belediyeye verilen görevleri yürütmek,

18) Mevzuatın öngördüğü kurul ve komisyon toplantılarına katılmak, ilgili kararları uygulamak ve uygulanmasını denetlemek.

19) Stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

20) Başkan,  tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,

21)  5 yıllık İmar programını hazırlamak

22)  İmar planının kontrolünü yapmak, meclis gündemine yazılmasını, belediyemiz İmar Komisyonu ve belediye meclisine sevk ve takibini sağlamak,

23)  Sosyal, teknik, kültürel ve diğer tesisler için imar planları ve değişikliklerini yapmak,

24) Meclis tarafından onaylanmış olan planları bilgisayar ortamına işlemek,

25) İmar konusunda yapılan başvuruları ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirerek cevaplandırmak,

26)  Kentsel sit alanı içindeki yapılarla ilgili  konuları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna bildirerek gelen rapor doğrultusunda işlem yapmak,yaptırmak ve takip etmek

27) Belediyeye ait olan mevcut  taşınmazlarla ilgili süreli veya süresiz bağış, trampa, tahsis kiralama, geçici işgal irtifa hakkı, intifa veya üst hakkı kurmak, yap–işlet devret veya yap–işlet modeli gibi yasal hakları tesis etmek; bu taşınmazlarla ilgili süresiz olarak değiştirme, satın alma, önalım, kamulaştırma ve diğer iş ve işlemlerle ilgili olarak Belediye Meclisi ,Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,

28) Kamulaştırma ile ilgili işlemleri yapmak,yürütmek ve sonuçlandırmak

29) Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp bedeli ödenen ve yıkılması gereken binaların, gerekli belediye birimleri ve kurumlar ile birlikte hareket etmek suretiyle yıkım işlemini sağlamak,

30) Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa çağırılması ( tebligat) gibi konularında gereken işlemi  yürütmek,

31) Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil kayıt araştırmalarını yapmak, taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek; belediyeye ait taşınmazların tapu sicillerinde değişiklik işlemlerini yapmak, belediyenin kamulaştıracağı veya irtifak hakkı tesis edeceği taşınmazlar üzerine kamulaştırma şerhi koymak, bu konularda gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile protokol, sözleşme işlemlerini yapmak,

32) Kamulaştırma sonucu belediye adına Tapu Sicil Müdürlüğünde tescili gereken taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri yapmak,

33) Tapu Sicil Müdürlüğünde devir işlemlerini tamamlayarak, tapu belgelerini almak,

34) Belediye Meclisine ve Encümenine sunulacak evrakın süresi içerisinde ilgili birime havalesini yapmak,

35) Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol veya idari sözleşmelerde yer alan koşulların yerine getirilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iş takibini sağlamak,

36) Yargıya intikal edilen konular hakkında mahkeme veya hukuk müşavirliğince istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak, iletmek,

37) Mahkeme , İcra Müdürlüğü ve resmi kurumlardan gelen yazılara zamanında cevap vermek

38) Belediyenin ihtiyacı olan taşınmazların takas yolu ile elde edilmesi; belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulup da mülkiyeti belediyeye ait olmayan taşınmazların kıymet takdiri yapılarak belediyemize alınması, bu taşınmazlara karşılık olarak para yerine yine taşınmazın değerine eş değer belediyenin başka bir taşınmazının verilmesi, eğer taşınmazlar arasında bedel farkı doğarsa bu bedelin tahsil edilmesi veya ödenmesi ile tapu tesciline ilişkin iş ve işlemlerinin yapılması,

39) Soma Belediyesi İmar Planı ve  Mücavir saha içinde; Ulusal Adres Veri Tabanının Güncellenmesi ve takibini sağlamak,

40) Tapu ve Kadastro Bilgilerini temin etmek ve bu bilgileri sayısal ortamında değerlendirerek analize tabi tutmak,

41) Üst ölçek imar planlarının yapımı ve revizyonu noktasında gerekli olan her tür envanteri sağlamak ve istenildiğinde analiz ederek planlama birimine verilmesini sağlamak,

42) İhtiyaç duyulan yerde adres ve numaralara ait levhaların üretilmesini ve montajını sağlamak,

43) Kent bilgi sistemine katkısı bulunacak ve yararlanacak kurum ve kuruluşlara yönelik gerekli entegrasyon süreci ve şartlarını oluşturmak,

44) Alt yapı haritalarının sayısal ortamında sorgulanabilir olmasını sağlamak ve alt yapı kurumlarını entegre edecek unsurları oluşturmak, bu doğrultuda oluşturulan yazılımların ihtiyaç duyacağı halihazır harita, akıllı imar planı, taşınmaz bilgilerinin güncelliğini takip etmek,

45) Mahalle haritaları, adres, kroki, rehber vb. Kent ile ilgili adres broşürleri hazırlamak ve üretimini sağlamak,

46) İçişleri Bakanlığı iznine dayalı olarak adres ve bu yöntem ile nüfus verilerinin güncel tutulabilmesini sağlamak amacıyla Nüfus dairesi ile işbirliği yapmak

47)  Soma Mücavir Saha içinde herhangi bir bina taşınmazının oluşumu ve bu oluşum akabinde taşınmaza ait bağımsız bölümlerin Adres Kayıt Yönetmeliğine uygun bir şekilde kayıt ortamına geçirilmesinin ve güncelliğinin takibini sağlamak,

48) Ruhsat ve iskân aşamalarında binaya ait envanterin ve ruhsat içeriğinde bulunan bilgilerin güncelliğini takip etmek,

49) Gerektiğinde Kent Bilgi Sistemi Bünyesinde var olan her tür grafik ve grafik olmayan bilgiyi analiz ederek raporlar oluşturmak ve bu doğrultuda gerekli olan etkileşimli tematik haritaların üretilmesini sağlamak.

50) Kesinleşen İmar Planları doğrultusunda Birimimizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi ve 3290 sayılı yasanın Ek 1.maddesine göre 1/1000 ölçekli Kesin Parselasyon Planlarının yapımı ve kontrolü, 2981/3290/3366 sayılı yasalara istinaden Islah İmar Planları uygulamaları, 2981/3290/3366 sayılı yasanın 10/b ve 10/c maddelerine göre yapımı ve kontrolünü yapmak,

51) 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 maddesine göre tevhid ve ifraz işlerini, ihdas işlemlerini yapmak

52) İmar kanununa uygun olarak üretilmiş arsalara imar durumu belgesi hazırlamak,

53) İmar kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre projeleri incelemek, ruhsatlandırmak

54)  Müracaat olduğu taktirde ( Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı gibi vb.) konularda suret projeyi tasdik etmek.

55) Her hangi bir konuda vatandaş veya Resmi kurum bilgi istediği taktirde bilgi edinme kanununa göre projeleri inceleyerek bilgi vermek.

56) Gerektiğinde Jeolojik ve jeofizik raporlarının projesine uygunluk kontrolü yaptırmak

57) İskan aşamasına gelmiş inşaatları ruhsat eki projelerine göre yerinde incelemek ve ilgili mevzuata göre  yapı kullanma iznini vermek

58) Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıları Zabıta Amirliği ile işbirliği yaparak denetlemek, ilgili mevzuata göre işlemleri yaparak sonuçlandırmak

59) Belediye Encümeninin yıkıma ilişkin kararlarını gereği için Zabıta amirliği ile işbirliği yaparak söz konusu yıkımı gerçekleştirmek yada hizmet alımı yaparak yıkım ihalesi yapmak.

60) Yıkılacak derecede tehlikeli yapıları Zabıta Amirliği ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak yıkımını gerçekleştirmek.

61) Arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

62) Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak, yaptırmak,

63) İmar planı, Halihazır Harita alımı, 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması, her türlü proje alımı, Jeolojik ve jeoteknik rapor alımı, Koruma planı vb. işlerinin İhalelerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmak ve sonuçlandırmak

64) Yetki alanı içerisinde bütün araç-gereç, makine ve tesislerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını temin etmek, bunun için gereken önlemleri almak,

65) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak.

66) Gerektiğinde belirli aralıklarla şehrin hava fotoğraflarını veya uydu görüntülerini temin etmek için teknik şartnamelerini hazırlamak ve ihale yolu ile bu fotoğrafları temin etmek,

67) Maliye Hazinesine ait mülklerin imar planında kamuya ayrılan yerlerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 11. maddesine göre işlem yapılmasını sağlamak,

68) Ruhsat almış olan binalarda gerekli önlemleri aldırtmak,  gerekli uyarıları yapmak

69) 4734 Sayılı Kanun ve Hükümleri çerçevesinde ihale dosyası hazırlamak, hazırlatmak, ihaleyi yapmak, yaptırmak, denetlemek, kontrol etmek ve onaylamak,

70) 4708 sayılı kanun ve hükümlerini uygulamak, uygulatmak, denetlemek, kontrol etmek ve onaylamak,

71) Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak izin hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

72) Birim yetkilisi görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

73) Müdürlüğün tahmini bütçesini hazırlamak,

74) 3194 sayılı imar Kanununun otopark yönetmeliği ile ilgili maddelerine göre  her bir yapı ruhsatının otopark hesabını yapmak, otopark parselinde karşılanmıyorsa yönetmelik esaslarına göre otopark katılım bedeli hesaplamak, tahakkukunu yapmak,

75) Mahkeme ve diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap hazırlanması gerekli yerlere bilgi verilmesi,

76) Aylık olarak doldurulan ruhsatların her ay sonunda birer nüshalarının S.S.K. Devlet İstatistik Kurumu ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi.

77) Vatandaştan gelen her inşatla ilgili hesap inşaat yapımı gibi sorulan sorulara sözlü veya yazılı cevap verilmesi,

78)  Mücavir Saha tekliflerini hazırlamak ve meclise sunmak,

79)  Mücavir saha haritalarını hazırlamak ve mücavir saha içerisindeki planlama işlerini yürütmek,

80)  Mevcut mücavir saha içerisinde hazırlanacak olan her ölçekteki imar planlarını hazırlamak

81)  Encümen ve meclisten çıkan müdürlüğümüzle ilgili her türlü harçların ve ücretlerin tahakkukunu yaptırmak 

82)  Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak

 

 

 

TEŞKİLATI

MADDE 8

 

 -   İmar ve Şehircilik Müdürü

 -   Ruhsat-İskan Birimi

 -   Harita ve Planlama Birimi

 -   Hakediş Birimi(İhale Birimi)

 -   Numarataj Birimi

 -   Arşiv Birimi

 -   Evrak Kayıt Birimi


İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

MADDE 9

A) Kuruluş içindeki yeri

a)  Emir alacağı makam: Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları 

b)  Emir vereceği personel: Müdürlük personeli

 

B) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

1)         Başkanlık Makamınca Müdüre verilen yetkileri kullanarak Madde 7’te belirtilen tüm görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup Başkanlık makamına karşı sorumludur.

2)         Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılıp dosyalanmasını sağlamak

3)         Başkanlık Makamından alacağı emirleri müdürlük personeline iletmek ve uygulanmasını sağlamak 

4)         Müdürlük personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek 

5)         Müdürlüğü ile ilgili hizmet içi eğitim çalışması yapmak ve ilgili müdürlük ile yıllık eğitim çalışmasını programlamak.

6)         Diğer kamu kurumlarından gelen heyet istekleri için personel görevlendirmesini sağlamak

7)         Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğünden gelen yazıların, mevzuat hükümlerince gereğini yapmak.

8)         Koruma Amaçlı İmar Planı bulunmayan sit alanlarında tadilatlar ve tamiratlar dışında tüm uygulamalar için Koruma Bölge Kurulundan izin alınması zorunludur.

9)          Onaylı Planlar Hakkında açılan her türlü davaya ait teknik görüş rapor ve ilgili belge ve birlikleri hazırlamak, hazırlatmak

10)      Planlama sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne başvurmak, bu kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, ilgili planlama çalışmasını yapmak veya yaptırmak,

11)     Uygulama ve İmar Planı yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Belediye Meclisine sunulmak ve başkanlık makamına iletmek; alınacak meclis kararının gereğini yapmak

12)     Başkanlık Makamı Onayı ile verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmek,

13)      Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşların taleplerini incelemek, gerekli yanıtları hazırlamak, hazırlatmak,

 

 

RUHSAT-İSKAN BİRİMİ

MADDE 10

A) Şefin Görev yetki ve sorumlulukları

a)Emir alacağı makam: Müdür

b)Emir vereceği personel: Birimin tüm personeli

 

B)Birimin Görev yetki ve sorumlulukları

 

1)      İmar Durumu almak isteyen mal sahibine aplikasyon krokisine istinaden imar durumu düzenlemek, yazışmalarını yapmak,

2)       Yapı ruhsatı istenen arsada bina var ise bina yıkım ruhsatı verilmesi 3. İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 sayılı imar kanunu  ve uygulama yönetmeliğinin 57. maddesine istinaden evraklarının kontrol edilerek dosyanın kabul edilmesi,

3)       İnşaat ruhsatı almak isteyen mal sahibinin parseli için hazırlattığı proje dosyasını 3194 sayılı imar kanun ve uygulama yönetmeliğinin 58. ve 59. maddesine istinaden teknik uygulama sorumlularının evraklarının kontrolü,

4)      Online sisteminde hazırlanacak ruhsat için adres tespitinin yaptırılması,

5)      Ruhsat yenilemesi ve tadilat ruhsatı için müracaat  olduğunda  inşaatın vizeleri kontrol edilerek eğer gerekiyorsa inşaat mahallinde kontrol için yerine gidilmesi,

6)       Mal sahibinin getirdiği mimari projesinin (imar çapı, kot tutanağı ve kadastro çapın) 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliğin ilgili maddelerine göre incelenerek dosyanın imzaya hazırlanması,

7)       Harita aplikasyon projesinin mimari proje ile aynı olup olmadığının kontrol edilmesi,

8)       Mimarisi incelenen proje dosyasının statik hesapları  ve çizimlerinin mimari proje esas alınarak incelenmesi,

9)      3194 sayılı imar yönetmeliğinin  otoparkla ilgili maddelerine göre  otopark kontrolü yapılması eğer otoparkını kendi parselinde çözemiyorsa  yönetmelik esaslarına göre otopark katılım bedeli hesaplanması,

10)  İnşaat alanı hesaplanan projenin sığınak kabulü için evrakların hazırlanarak Sivil Savunma Müdürlüğüne onay için gönderilmesi,

11)   Hesaplanan para makbuzlarının mal sahibine verilmesi ve katılım bedellerinin tahakkuk ettirilmesinin sağlanması,

12)   Katılım bedelleri tahakkuk ettirildikten sonra  online sistemine aktarılan inşaat ruhsatının çıktısı alınıp proje müellifleri ve teknik uygulama sorumlularının (TUS) imzalarının takip edilmesi,

13)  Ruhsattaki imza işlemleri tamamlandıktan sonra proje dosyasındaki mimari ve  statik proje ve ekleri ayrıca inşaat ruhsatının  kaşelenerek müdürlüğe onaya sunulması onaydan gelen inşaat ruhsatının online sisteminde onay alınarak mal sahibine onaylı nüshalarının birer örneğinin verilmesi,

14)  İnşaat ruhsatı verilen yerlerde vatandaşın talebi üzerine kat irtifası işleminin onaylı projelerine göre incelenerek makbuz karşılığında tasdik edilmesi,

15)  Mahkeme ve diğer kurumlardan gelen yazışmalara cevap hazırlanması gerekli yerlere bilgi verilmesi,

16)  Korunması gerekli olan yerlerdeki inşaat ruhsatı için müracaat eden dosyaların mimari ek ve mimari projesinin 3194 sayılı imar kanun ve yönetmelikleri hükümleri doğrultusunda incelenerek bir üst yazı ile  İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna onaya sunulması,

17)  Aylık olarak doldurulan Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin her ay sonunda birer nüshalarının S.S.K., Devlet İstatistik Kurumu, Vergi Dairesi ve ilgili meslek odalarına gönderilmesi

18)  Vatandaştan gelen her inşatla ilgili hesap inşaat yapımı gibi sorulan sorulara sözlü veya yazılı cevap verilmesi.

19)  Müteahhide ve fenni mesullere ait sicilleri tutmak,

20)  Asansör işletme ruhsatını ve asansör kontrol raporu vermek,

21)  4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Kapsamında Ruhsat alınmasını gerektiren her türlü imalat için ruhsat belgesi düzenlemek,

22)  Kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile ilgili projeleri onaylamak,

23)  Kat mülkiyeti kanununa göre istenen yapı fotoğraflarını onaylamak,

24)  Yeni yapılacak olan binaların ruhsat eki olan zemin etüd raporlarını incelemek,

25)  Onaylı projelerin tadilatının yapılması halinde bunları incelemek ve onaylamak

26)  Mevcut yapıların ilave veya değişikliklerine ilişkin tadilat projelerinin ve raporlarının mevcutla uygunluklarını kontrol etmek

27)  Projeler hakkında ilgili talep ve şikayet dilekçelerine cevap vermek,

28)  Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde bulunan binaların, inşaat ruhsatı almış her türlü işyeri, mesken vs  birimlerin 3194 sayılı kanun ve hükümleri doğrultusunda Yapı Kullanma izinlerini hazırlamak,

29)  İlgililerin yazılı istemleri üzerine inşaatı tamamlanan binaların  onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapmak,

30)  Müracaatlarda; onaylı proje eklerine uygun olmayan yada projesine göre henüz tamamlanmamış binalar için ilgilisine yazılı veya sözlü bilgi vermek,

31)  Kontrolü yapılan ve ruhsat eklerine uygunluğu görülen binalar içinYapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden belgeleri (Sığınak tespit ve denetleme raporu, Asansör kabul dosyası, SSK müdürlüğünden borcu yoktur yazısı vs.) ilgililerden istemek ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak,

32)  İnşaatı biten bağımsız birimlere ortak kullanım alanlarının bitmesi şartıyla da kısmi kullanma izinleri düzenlemek.

33)  Sığınak tespit ve denetleme komisyonu toplantılarına katılmak,

34)  Yapı Kullanma izni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek,

35)  Yapılan işlemlerin gerek bilgisayar ortamında, gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenlemek,

36)   Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların zabıta memuru ile beraber denetlenmesi,

37)  Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların, yapıldığının tespiti sonucunda, durumu tutanakla tespit etmek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, inşaata asmak ve tebliğ edilemezse bir örneğini mahalle muhtarına bırakmak.

38)  Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapının tespiti sonucunda; 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. ve 42.maddesi uyarınca cezai işlem yapılmak üzere evrakı belediye Encümenine göndermek

39)  Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve/veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse tutanak , gerekli kararı almak üzere Belediye Encümenine göndermek.

40)  Belediye Encümeninin yıkıma ilişkin kararlarını gereği için Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek,

41)  Devam eden inşaatlarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve işlemleri takip etmek.

42)  Tamamı umumi hizmetlere ayrılan arsalara ilgililerin talepleri doğrultusunda yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirme yaparak “Muvakkat” yapı ruhsatı düzenlemek.

43)  Mevcut yapılara yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda  tadilat, tamirat, onarım ruhsatlarını düzenlemek ve kontrolünü sağlamak.

44)  Tespit edilen veya müracaat edilmesi durumunda tehlike arzeden yapılara maili inhidam raporu tutularak encümene göndermek,

45)  İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen şikayet dilekçelerin yerinde incelenerek gerekli işlemin  yapılması,

46)  Birim ile ilgili resmi ve dilekçeli yazıların cevaplarını hazırlayarak evrak görevlisine teslim etmek,

47)   Mevcut mücavir saha içerisinde yapılacak olan yapılara yapı ruhsatı vermek, biten yapılara yapı kullanma izin belgesi vermek

48)   Yapı denetim kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek seviye tespitinde bulunmak ve hak edişlerini hazırlamak

49)   3194 sayılı imar Kanununun otopark yönetmeliği ile ilgili maddelerine göre  her bir yapı ruhsatının otopark hesabını yapmak, otopark parselinde karşılanmıyorsa yönetmelik esaslarına göre otopark katılım bedeli hesaplamak, tahakkukunu yapmak,

50)  İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalışmak.

 

 

 

HARİTA VE PLANLAMA BİRİMİ

MADDE 11

A) Şefin Görev yetki ve sorumlulukları

a)Emir alacağı makam: Müdür

b)Emir vereceği personel: Birimin tüm personeli

 

B)Birimin Görev yetki ve sorumlulukları

1)      Nazım İmar ve Uygulama planlarını  hazırlamak veya hazırlatmak,

2)      Planlanmış olanlarda, gerekli durumlarda plan değişikliği veya plan revizyonu yapmak.

3)      Belediye ölçeğinde ve özelinde kentsel veri tabanı oluşturmak,

4)      Kentsel, çevre kalitesinin planlanması ve yönetimi için gerekli önlemleri almak,

5)      Kentsel dönüşüm planları yapmak

6)      Toplu konut arsaları üretmek.

7)      İmar planlarını bilgisayar ortamında güncellemesini yapmak

8)      Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak.

9)      İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları yapmak ve yaptırmak,

10)  Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin  sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek,

11)  3194 sayılı Yasanın 18. maddesi ile 2981 sayılı yasanın 10/c maddesinin uygulamalarını yapmak, yaptırmak kontrol etmek ve encümene sevk dosyalarını hazırlamak

12)  Vatandaşların istemi üzerine, inşaat ruhsatı verilecek yerler için kot tutanağı düzenlemek,

13)  İfraz, tevhit, yol fazlası ve yola terk işlemlerini yapmak, yapılanları kontrol etmek ve encümene sevk dosyası hazırlamak 

14)   İmar, Islah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak, vermek,

15)   Uygulama imar, koruma amaçlı imar, ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü bilgi vermek,

16)  Parselasyon planlarını kontrol etmek ve encümene sevkini yapmak

17)  Halihazır yapmak veya yaptırmak ve güncelleştirmek 

18)  İhale yoluyla yaptırılacak haritaların ihale dosyalarını hazırlamak ve işlemlerini takip etmek 

19)  İnşaat ruhsatı verilen yapıları imar planına işlemek

20)  Yapı kullanma izni verilen yapıları imar planına işlemek

21)  İmar plan değişikliği,  ilave imar planı, mevzii imar planı,  imar planı revizyonu taleplerinin değerlendirilmesi ve görüşülmek üzere belediye meclisine sevkini sağlamak takibini yapmak 

22)  Belediyece yaptırılacak imar planlarının ihale dosyalarını hazırlamak ve işlemlerini takip etmek

23)  Belediye meclisine kabul edilen plan değişikliklerini, ilan etmek için İlan Memurluğu’na göndermek ve orijinal paftalara işlemek

24)  İlgili programlara bilgi girişi yapılarak verilerin güncel tutulmasını sağlamak

25)  3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması ve 2981-3290 sayılı imar kanunlarını uygulayarak parsel sahiplerini müstakil tapuya kavuşturmak.

26)  Kamulaştırmaya konu olan parsellerin yerinde mevcut durumunu tespit etmek, parselin üzerinde bina olup olmadığını, bina varsa kat âdetini ve cinsini belirlemek.

27)  Yeni açılmış veya isimsiz sokakların tespitini yapmak, bu sokaklara isim verilmesi için Belediye Meclisine öneride bulunmak.

28)  5 yıllık imar programı hazırlamak

29)  İmar Planı ile ilgili talepleri meclis gündemine yazılmasını sağlamak, belediyemiz imar komisyonu ve belediye meclisine sevk ve takibini sağlamak.

30)  Kamulaştırma ile ilgili işlemleri yapmak yürütmek ve sonuçlandırmak

31)  Kamulaştırma sonucu belediye adına tapu sicil müdürlüğünde tescili gereken taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri yapmak 

32)  Tapu sicil Müdürlüğünde devir işlerini tamamlayarak tapu belgelerini almak

33)  Yargıya intikal eden konular hakkında mahkeme veya hukuk müşavirliğince istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek

34)  Mahkeme ve icra müdürlüğü ve resmi kurumlardan gelen yazılara zamanında cevap vermek

35)  Belediyenin ihtiyacı olan taşınmazların takas yolu ile elde edilmesi; belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulup da mülkiyeti belediyeye ait olmayan taşınmazların kıymet takdiri yapılarak belediyemize alınması, bu taşınmazlara karşılık olarak para yerine yine taşınmazın değerine eş değer belediyenin başka bir taşınmazının verilmesi, eğer taşınmazlar arasında bedel farkı doğarsa bu bedelin tahsil edilmesi veya ödenmesi ile tapu tesciline ilişkin iş ve işlemlerinin yapılması,

36)  Soma Belediyesi İmar Planı ve  Mücavir saha içinde; Ulusal Adres Veri Tabanının Güncellenmesi ve takibini sağlamak,

37)  Tapu ve Kadastro Bilgilerini temin etmek ve bu bilgileri sayısal ortamında değerlendirerek analize tabi tutmak,

38)  İmar planı, Halihazır Harita alımı, 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması, her türlü proje alımı, Jeolojik ve jeoteknik rapor alımı, Koruma planı vb. işlerinin İhalelerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmak ve sonuçlandırmak

39)  Gerektiğinde belirli aralıklarla şehrin hava fotoğraflarını veya uydu görüntülerini temin etmek için teknik şartnamelerini hazırlamak ve ihale yolu ile bu fotoğrafları temin etmek,

40)  Maliye Hazinesine ait mülklerin imar planında kamuya ayrılan yerlerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 11. maddesine göre işlem yapılmasını sağlamak,

41)  İmar konusunda yapılan başvuruları ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirerek cevaplandırmak,

42)  Mücavir Saha tekliflerini hazırlamak ve meclise sunmak

43)  Mücavir saha haritalarını hazırlamak ve mücavir saha içerisindeki planlama işlerini yürütmek

44)  Mevcut mücavir saha içerisinde hazırlanacak olan her ölçekteki imar planlarını hazırlamak

45)  Encümen ve meclisten çıkan müdürlüğümüzle ilgili her türlü harçların ve ücretlerin tahakkukunu yaptırmak 

46)   İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalışmak.

 

 

 

İHALE BİRİMİ

MADDE 12

A) Şefin Görev yetki ve sorumlulukları

  a)Emir alacağı makam: Müdür

  b)Emir vereceği personel: Birimin tüm personeli

 

B)Birimin Görev yetki ve sorumlulukları

 

 

 1. Kanunlarla Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği projeleri yapmak, metrajını hazırlamak, keşif veya yaklaşık maliyetini hazırlamak, şartnameler hazırlamak, onaylanan programlar dâhilinde çalışmaları yürütmek, tanıtımını sağlamak, Denetim hizmetlerini yürütmek
 2. Dairenin talepleri doğrultusunda ilgili müdürlüklerce teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyet hesabı yapılan her türlü yapım, mal ve hizmet alımlarında ihale usulünü belirlemek,
 3. 4734 sayılı ihale kanunun ilgili hükümleri gereğince her ihale için bir ihale işlem dosyası, şartname ve sözleşme dosyası hazırlamak,
 4. İhaleler ile ilgili ilanları hazırlamak ve ilanını sağlamak,
 5. İhale komisyonunu teşekkül ettirmek ve ihalelerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere müdürün talimatlarını yerine getirmek,
 6. İhalesi bitirilen ve sözleşmesi yapılan işlerin ilgili müdürlüklerce koordineli olarak yer teslimi sonrası kontrol hizmetlerini yürütmek, hakediş raporlarını hazırlamak, muayene ve kabul işlemlerini yapmak,
 7. İhale sonrası ilgili tutanakla teslim edilen ihale dosyalarını ve yazışma evraklarını muhafaza etmek, işin bitiminde arşiv görevlisine teslim ve işe başlama tutanağının düzenlenmesini müteakip ihale dosyasını teslim etmek,
 8. İhaleler ile ilgili tüm şahıs, birim ve kuruluşlarca gerekli yazışmaları yapmak,
 9. İhalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 10. Kanunlarla  Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve Doğrudan Temin için ilgili yasalar ve uygulanacak esas ve usuller çerçevesinde ihale dokümanlarını hazırlamak, hazırlattırmak ve sonuçlandırmak,
 11. 4708 sayılı  kanun ve ilgili hükümleri doğrultusunda yapı denetim şirketi ile yazışmaları yapmak, yapıların seviye tespitlerini yapmak hakediş dosyasını incelemek ve hak edişi yapmak.
 12. İlgili programlara bilgi girişi yapılarak verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
 13. İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalışmak.

 

 MADDE- 13 NUMARATAJ BİRİMİ:

A) Şefin Görev yetki ve sorumlulukları

  a)Emir alacağı makam: Müdür

  b)Emir vereceği personel: Birimin personeli

 

B)Birimin Görev yetki ve sorumlulukları

 

 1. Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak isim ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek,
 2. Soma Belediyesi İmar Planı ve Mücavir saha içinde; Ulusal Adres Veri Tabanının Güncellenmesi ve takibini sağlamak,
 3. Mahalle haritaları, adres, kroki, rehber vb. Kent ile ilgili adres broşürleri hazırlamak ve üretimini sağlamak,
 4. İçişleri Bakanlığı iznine dayalı olarak adres ve bu yöntem ile nüfus verilerinin güncel tutulabilmesini sağlamak amacıyla Nüfus dairesi ile işbirliği yapmak
 5.  Soma Mücavir Saha içinde herhangi bir bina taşınmazının oluşumu ve bu oluşum akabinde taşınmaza ait bağımsız bölümlerin Adres Kayıt Yönetmeliğine uygun bir şekilde kayıt ortamına geçirilmesinin ve güncelliğinin takibini sağlamak.
 6. İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalışmak.

 

 

 MADDE- 14 ARŞİVLEME VE DOSYALAMA :

1)      Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.

2)      Dosyalama işlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.
- Gelen evrak dosyası
- Giden evrak dosyası

3)      Müdürlükte işlem gören plan, proje ve ruhsatların yılına ve sayısına göre arşivlenmesi.

4)      İşleri biten evraklar arşive kaldırılır.

5)      arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

6)      İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalışmak.

MADDE - 15 GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER:

1)      Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

2)      Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

3)      İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen şikayet dilekçelerin yerinde incelenerek gerekli işlemin  yapılması sağlanır.

4)      Birim ile ilgili resmi ve dilekçeli yazıların cevaplarını hazırlayarak evrak görevlisine teslim etmek,

5)      İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü’nün diğer birimleri ile koordineli çalışmak.


 

 

MADDE: 15 YAZIŞMA


 Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
 Belediye dışı yazışmalar Başkan yada görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 


DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
Çeşitli Hükümler


MADDE:16 BU YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER


     Bu Yönetmelikte Bulunmayan Hususlarda Yürürlükteki İlgili Kanun ve Mevzuat Hükümlerine göre uygulama yapılır


MADDE - 17  YÜRÜRLÜK
Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü  ve   internet sitesinde yayınından sonra yürürlüğe girer.

 
MADDE-18 YÜRÜTME


Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.