İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRÜ

Ad Soyad : Önder AYAN
Telefon : 444 1891/1340
Görevi : İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRÜ
E-Posta : personel@soma.bel.tr

Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C.

MANİSA İLİ

SOMA  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR

YÖNETMELİK

                                                         

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kuruluşu

AMAÇ 

MADDE 1  

Bu Yönetmeliğin amacı, Soma Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulanmaktadır.

 

KAPSAM           

MADDE 2 

Bu Yönetmelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün görevleri ile müdürlükte çalışan Müdür, şef, Bilgisayar İşletmeni ve Memurların ve diğer personelin  görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK   

MADDE 3

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat  hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

KURULUŞU 

MADDE 4

İnsan Kaynakları Müdürlüğü;

1-  Memur Özlük ve Maaş Tahakkuk  İşlemleri,

2 - İşçi Özlük ve Maaş Tahakkuk   İşlemleri,

3  -Eğitim işlemleri,

4-  İşyeri Hekimliği, olmak üzere 4 birimden oluşur.

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğüne tahsis edilen kadrolar ekli(I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

             

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev Ve Sorumlulukları
 

        MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

        MADDE 5                 

1- Belediye Başkanının sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

2- Soma  Belediyesi insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak. Dosyalarını hazırlamak ve ihtiyaç duyulan birimlere norm kadroya bağlı kalarak personel dağıtımını yapmak.

3- Soma  Belediyesi personelinin atama, nakil, sicil, terfi, izin, maaş tahakkuk ve  benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

4- İşçi personelin özlük işlemlerini yerine getirmek.  

5- Soma  Belediyesi personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve   değerlendirmek.

6-  Memur ve işçi personelin kimlik kartlarını düzenlemek,

7- İşe ve ihtiyaca uygun personelin özelliklerini belirlemek, işe alma sürecinde ve işe başlatılma sürecindeki işlemleri yürütmek ve ilgili makamın onayına sunmak,

8- Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değişikliği ödül ve disiplin işlerini         yürütmek,

9- İşçi personelin özlük dosyalarını düzenlemek,

10- Bütün personelin özlük dosyaları ve sicil raporlarını tutmak ve sağlamak,

11- Memur personelin Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı cetvellerini onaya sunmak,

12- Personelin sosyal güvenlik kuruluşları ile irtibatını sağlamak,

13- Personelin istifa, emeklilik, işten çıkarma işlemlerini yapmak,

14- İşçi sağlığı, İş güvenliği Kurulu Yazışmalarını yapmak

15- Memur personelin hizmet belgesi ve sağlık karnesini düzenlemek,

16-Kurum personelinin kurumlar arası yer değiştirme ve nakil işlemleri ile başka kurumlardan naklen gelecek personelin işlemlerini yapmak,

17- Sonları ( 0 ) ile beşli ( 5 ) yıllarda personelin mal beyanında bulunmasını sağlamak,

18- Kadro değişiklik, iptal ve ihdas  ile ilgili kadro cetvellerini  hazırlamak,

19- Memurların moralini yükseltecek aktiviteleri düzenlemek,

20- Yazışmaları yapmak, rapor hazırlamak,

21- Personelin görevini hazırlayıcı eğitimin verilmesini sağlamak,

22- Personele görev alanı ile ilgili yasal mevzuat eğitiminin verilmesini sağlamak,

23-Personelin görevi ile ilgili haklarının ve sorumluluklarının eğitiminin verilmesini  sağlamak,

24- Personele görev alanı ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimin verilmesini sağlamak,

25- Personeli üst kademeye hazırlayıcı hizmet içi eğitimin verilmesini sağlamak,

26- Memur ve işçilerin Adli ve İdari soruşturma sonucuna göre işlem yapmak,

27- Disiplin kurulunca alınan disiplin cezalarının sicil defterine işlenmesini sağlamak,

28- Emekli memur ve işçilerin işlemlerini yürütmek,

29-Personelin mali ve özlük hakları ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile yazışmalar        yapmak,

30- Personelin mali ve özlük bordrolarının tahakkukunu sağlamak,

31- Personelin özlük ve diğer işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

32- Müdürlüğün bütçesini hazırlamak,

33- Müdürlüğün stratejik planlarını hazırlamak,

34- Personele ilişkin istatistikî bilgileri hazırlamak,

35- Memur personelin intibak işlemlerini yapmak,

36- İşçi personelin Toplu İş Sözleşmesi işlemlerini yapmak,

37- Memurların yurtdışı izin ve yeşil pasaport işlemlerini yapmak

 38- Personel mevzuatı ile ilgili değişiklikleri takip etmek, uygulamak     

 

 

MÜDÜRLÜĞÜN KADROLARI    

               MADDE 6

         Müdürlük personeli; Müdür,  Şef, Memurlar,Bilgisayar İşletmeni ve diğer personelden   oluşur.

     

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR                         

         MADDE 7 

         İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

         1- Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

         2- Belediyenin istihdam yönetimi ve işgücü planlamasını yapar.

         3- Kurum personelinin hizmet içi eğitim planlamasını yapar ve uygular.

4- Müdürlüğüne ait tüm görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

         5- Personelinin 1. derece sicil ve disiplin amiridir.

         6- Belediye personelinin verimini artırıcı çalışmalar yapar.

         7 - Personelinin görev dağılımını yapar.

         8- Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve istenilen şekilde sonuçlandırılmasını sağlar.

9- Müdürlüğün bütçesini ve performans bütçesini hazırlamak ve bunun sonunda faaliyet raporlarını hazırlamakla sorumludur.

         10- Kurum personelinin moralini yükseltici aktivitelerin yapılmasını sağlar.

         11- Görevlendirildiği komisyonlara katılır.

         12 -Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir.

         13 -Müdürlüğündeki Gerçekleştirme Memurlarını belirler.

     

         Şef

         1-Birim müdürünün  sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

         2- İşçi , memur  ve diğer personelin tüm özlük ve maaş tahakkuk  işlemlerinden sorumludur.

         3- Hizmet içi eğitim çalışmalarından sorumludur.

         4- Görev dağılımında verilen görevleri yerine getirir.

 

       Memur Özlük Maaş Tahakkuk  Sorumlusu

         1- Birim müdürünün , yazılı ve sözlü talimatlarını yerine getirir.

         2- Memur personel ile ilgili tüm işlemlerden sorumludur.

         3- Gerçekleştirme memuru olarak görev yapar.

         4 -Memurların yurtdışı izin ve yeşil pasaport işlemlerini yapmak,

         5 - Memur personelin intibak işlemlerini yapmak,

         6- Personele ilişkin istatistik bilgileri hazırlamak,        

   7 - Personelin özlük ve diğer sosyal hakları ile ilgili görev değişikliği ödül ve disiplin işlerini yürütmek,

 

 İşçi Özlük ve Maaş Tahakkuk Sorumlusu

         1- Birim müdürünün , yazılı ve sözlü talimatlarını yerine getirir.

         2- İşçi personel ile ilgili tüm işlemlerden sorumludur.

         3- Gerçekleştirme memuru olarak görev yapar.

        4-İşçi ödemelerinin yapılmasını sağlamak, işçi personelinin aylık sigorta      bildirgelerini           düzenlemek,

         5 -İşçilerin Adli ve İdari soruşturma sonucuna göre işlem yapmak.

         6 - İşçi personelin Toplu iş Sözleşmesi işlemlerini yapmak,

         7 - Emekli işçi işlemlerini yürütmek,

       

         Eğitim İşlemleri Sorumlusu

          1- Birim müdürünün , yazılı ve sözlü talimatlarını yerine getirir.

          2- Hizmet içi eğitim çalışmalarından sorumludur.

       3) Hizmet içi Eğitim Programlarını ve diğer eğitimleri Belediye Hizmet içi Eğitim Yönetmeliğine göre organize etmek

        4)Müdürlüğün, diğer birimlerinde görüşlerini alarak hazırlayacağı yıllı eğitim Programını hazırlamak

        5)Yıllık Eğitim Programı çerçevesinde; eğitim konularını, eğitime tabi tutulacakları ve  eğitim        programının uygulanmasından  sorumludur.

        6)Stratejik Plan ve İç Kontrol Sistemi doğrultusunda Eğitim çalışmalarını yürütülmesini sağlamak.

       (7) Mahalli İdareler personeline yönelik kurum ve kuruluşların organize ettiği şehir dışı seminer,konferans vb.toplantılara yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, konusuna uygun olarak ilgili personelin katılımını sağlamak.

 

İşyeri Hekimliği Sorumlusu

1-      Birim müdürünün , yazılı ve sözlü talimatlarını yerine getirir.

2-“İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik” ve diğer ilgili mevzuatın yerine getirilmesinden sorumlusudur.

 

Müdürlükte çalışan tüm personel, müdür tarafından yazılı görevlendirmeyle verilen tüm görevleri yerine getirmekle sorumludur.

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

 

GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ

MADDE 8 – Tüm personel;

  • Tetkik işlerini , göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları , yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgilerden başkasına açıklamada bulunamaz.
  • Sınıf , etiket ve unvan farkı gözetmeden personele ve  vatandaşa eşit davranır.
  • Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.
  • Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.
  • Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

GELEN - GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 9-

  • Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
  • Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

MADDE 10-

  • Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.
  • Dosyalama işlemide konularına göre ayrı ayrı yapılır.

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

MADDE 11:

Tüm  personel belediyemizde yönetim sistemi çerçevesinde gerek birim içi gerekse diğer  birimler ile tam bir uyum ve işbirliği içerisinde iletişim ve koordinasyonu sağlayarak çalışmakla yükümlüdür

Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

 

                                                        DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

                                                       Çeşitli ve Son Hükümler  

 

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

MADDE 12 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 13 -Bu yönetmelik hükümleri; Soma  Belediye Meclisi'nin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME 

MADDE 14 Bu Yönetmelik Soma  Belediye Başkanınca  yürütülür.