...
SOMA BELEDİYESİ ATIK PİL PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial">

Soma'da Atık Pil Kampanyası; Atık Pillerin Zararı Çok  Çevreci Kampanya; 

    Soma Belediyesi 'Atık Pil Kampanyası' başlatıyor. Soma Belediye Başkanı Hasan ERGENE, 70 noktaya 'Atık Pil Toplama Kutuları' koyarak toplum olarak, çevre ve insan sağlığı için herkesi duyarlı olmaya davet edeceklerini belirtti. Somadaki tüm eğitim kurumlarına, insan sirkülâsyonunun yoğun olduğu noktalara atık pil toplama kutularını koyacaklarını belirten Hasan ERGENE, pilde bulunan 1gr civanın 20 ton yiyeceği, 10 milyon litre suyu ve 2 ton balığı, sadece 1 adet kullanılmış kalem pilin 4 m3 toprağı tek başına zehirlediğinin unutulmaması gerektiğini ifade etti. Bir çok cihazda kullandığımız pillerin kadmiyum, kurşun, civa gibi ağır metaller denilen maddeleri içeriyor. Bu kimyasal maddeler atık pillerin çevreye atılması veya evsel atıklarla karışması durumunda suda çözülerek insan ve çevre sağlığını olumsuz etkiliyor. Örneğin civa; böbrek ve karaciğerde tahribat, kas güçsüzlüğü, denge bozukluğu, sağırlık, kanser ve sakat doğumlara neden olabiliyor. Bu nedenle toplum sağlığı ve su kaynaklarının korunması için 'atık pillerin' ayrı toplanmasının önemini vurguladı. Atık pillerdeki civa, kurşun ve kadmiyum kansere yol açıyor.

 

Atık pillerin Manisa İli Soma Belediye Başkanlığınca toplanması, Taşınması ve bertarafı projesi uygulama protokolü Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi arasında 15.12.2006 tarihinde imzalanmıştır. Bu protokol 31.12.2007 tarihine kadar geçerli olup, tarafların mutabakatı sağlanması halinde ikişer yıl sürelerle uzatılabilecektir.

 

Protokolün amacı; Soma Belediye sınırları içerisindeki atık haldeki pillerin çevreyi kirletmeyecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması ve bertarafının yapılmasıdır.

 

 

Atık Pil Yönetmeliği ve Yükümlülükler,

 

31/08/2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi gazete 'atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği' yayınlanmış olup; Yönetmeliği atık pillerin evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi gerekmektedir.

 

Yönetmeliğin,7 nci maddesi Mülki Amirlerin görev ve yetkileri sayılmış, takip eden 8 nci maddesinde ise Belediyeleri görev ve yetkileri beş madde halinde sayılmıştır.

Belediyelerin Görev ve Yetkileri

Madde 8- Belediyeler, Büyükşehir statüsündeki yerlerde Büyükşehir Belediyeleri;

a) Atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemekle,

b) Kuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmekle,

c) Üreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmakla,

d) Okullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak ayrı toplamakla, halkı bilgilendirmekle, eğitim programları düzenlemekle,

e) Belediye sınırları içinde bulunan atık pil ve akümülatör bertaraf tesislerini ve taşıma firmalarını denetlemekle,

görevli ve yetkilidir.

Pil Üreticilerinin Yükümlülüğü

Madde 9- Pil üreticileri;

a) (Değ. Bent. 03.03.2005/25744'de yayımlanan Yönetmelik, M,2) Sekonder hücreler ve sekonder pil ürünlerini Türk Standartlarında /TS EN 61429) belirtilen şekilde etiketlemek ve işaretlemekle, ağırlıkça milyonda beş (0,0005) den fazla cıva (Hg) içeren düğme tipi piller ile bu tür düğme tipi pillerden oluşturulan pillerin ambalajlarını Ek-1'de gösterilen sembol ile işaretlemekle, 

b) Bu Yönetmeliğin 2 no'lu ekinde yer alan Kota Uygulaması Müracaat Formunu doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmakla,

c) Atık pilleri bu yönetmelikte belirtilen hükümler ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda toplanmasını ve bertarafını sağlamak veya sağlatmakla,

d) Atık pil ihracatında Bakanlıktan onay almakla,

e) Zararlı maddeleri içeren pilleri üretmemekle veya ithal etmemekle, ürettikleri veya ithal ettikleri pildeki zararlı madde miktarını en az düzeye indirecek tedbirleri almakla,

f) Atık pillerin kota oranlarında toplanması amacıyla tüketiciyi bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitim programları düzenlemekle,

g) Atık pil taşımacılığında bu Yönetmeliğin 15 inci ve 16 ncı maddelerine uymakla,

h) Genel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir sisteme katılarak atık pillerin toplanmasını ve bertarafını sağlamakla,

ı) Toplama noktalarına konulacak kırmızı renkli, üzerinde 'Atık Pil' ve 'Yalnızca Atık Pil Atınız' ibareleri yer alan toplama kutularını veya konteynerlerini ücretsiz olarak temin etmekle, dolan kutuların veya konteynerlerin toplanmasını sağlayarak atık pilleri depolama alanlarına taşımak veya taşıtmakla,

j) Belediyelerin katı atık düzenli depolama sahalarında atık pil depolama alanlarını kurmakla, bakım ve onarım giderlerini karşılamakla,

k) Atık pil depolama alanlarının projeleri için Bakanlıktan onay almakla,

l) Sabit veya mobil atık pil ayırma tesislerini kurmakla,

Yükümlüdür.

 

Pil Geri Dönüşüm

PROJE ADI:
Pil Geri Dönüşümü

PROJE ORTAKLARI

• Soma Belediye Başkanlığı,Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü                     SBB
• Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği(TAP)-Karaköy/İSTANBUL      TAP

PROJE AMACI
Kullanılmış pillerin çevreye zarar vermemesi için atık pil kutularında toplamak ve  geri dönüşüm merkezine gönderilmesini sağlamaktır.  
 battery recycling (geri dönüşüm) 
PROJE HEDEFİ
Çevre duyarlılığının arttırılmasıyla, kamuoyunda çevre bilincini oluşturmaktır.
HEDEF KİTLE
Soma Belediyesi sınırları içinde bulunan ilçe halkı, ilköğretim ve lise öğrencileri,  pil alım-satımı ve pil kullanılan eşyaların onarımını yapan merkezler ve fotoğraf stüdyolarıdır.

FAALİYETLER
I. ETAP

• Pil geri dönüşüm projesinin basına tanıtılması
• Soma ilçesinde bulunan okullara pil atık kutularının dağıtılması
• Pillerin sayımı
• En çok pil toplayan okula, sorumlu öğretmene ve öğrenciye yapılan bir törenle hediye verilmesi

II. ETAP

• Liseler, cep telefonu alım-satım ve tamiratını yapan merkezlere pil atık kutularının dağıtılması

• İlçe içerisinde belirlenen merkezlere atık pil kutularının yerleştirilmesi

• Toplanan pillerin TAP' a, sonrasında da  pil dönüşüm merkezine gönderilmesi.

BEKLENEN SONUÇLAR

• Kamuoyunda çevre bilincinin attırılması

• Liselerde ve cep telefonu satan ve tamiratını yapan merkezlerde de kullanılmış pillerin toplanması.

• Atık pillerin toplanmasının arttırılması

• Pil geri dönüşümü için firmalarla ve kuruluşlarla işbirliği yapılması.

 

 

SOMA'DA atık pil projesi hayata geçiriliyor

Soma' da bir süredir hazırlıkları yapılan atık pil toplama projesine start veriliyor

Atık pillerin doğaya zarar vermemesi için ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanılması amacıyla; Soma Belediyesi, TAP-İSTANBUL ortaklığı ile organize edilerek,  desteklenen projenin hazırlıkları tamamlandı.

Tanıtım ve eğitim materyalleri ile atık pil kumbaraları gibi malzemeleri tamamlanan proje kapsamında, belli süreyle halkı atık pillerin toplanması konusunda bilinçlendirmek amacıyla çok yönlü bir tanıtım kampanyası yürütülecek.

Proje kapsamında Soma'daki market, alışveriş merkezi, pazaryeri, otobüs durakları gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgeler ile belediye hizmet binalarını içeren noktalara atık pil kumbaraları yerleştirilecek.

Soma'daki ilköğretim okullarında yürütülecek tanıtım ve eğitim çalışmaları ise önümüzdeki günlerde başlatılacak. İlköğretim Okulu öğrencilerine, Soma Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından eğitim verilecek.  

 

 

 

Konteyner Konulacak Yerler  

 

 

 

ADET

Soma Belediye Başkanlığı Merkez Binası

2

Soma Belediyesi Su tahsilat Hizmet  Binası

1

Soma Devlet ve Eski SSK Hastaneleri

2

Soma Hükümet Konağı

1

Soma Gar ve Terminali

2

Çarşamba Pazaryeri -Hal Müdürlüğü Önü

1

Fotoğraf Stüdyoları Önü

5

Eğitim Okulu-Üniversite

2

Atatürk Caddesi TANSAŞ Market

1

Atatürk Caddesi BİM Market

2

Atatürk Caddesi Pehlivanoğlu Market

1

Atatürk Caddesi Yeşil Portakal Market

2

Atatürk Caddesi Seslikaya Elektronik

1

Cep Telefonu Tamiratı ve Batarya Satıcıları

7

İlçemiz Eğitim Kurumları

40

 

KULLANILMIŞ PİL ÇÖP DEĞİLDİR!

Bitmiş pillerimizi neden ayrı toplamalıyız?

Kullanılan pillerin diğer çöplerle atılması durumunda pillerin içindeki kimyasal maddelerin su ve toprak kirlenmesine yol açtığı bilimsel olarak saptanmıştır. Bu nedenle bitmiş, kullanılmış piller ayrı olarak toplanmalı ve özel koşullarda yok edilmelidirler. Tüketiciler; pillerin tipine, üreticiye ve pazarlamacıya bakmaksızın tüm pillerini geri toplamak ve geri dönüşüm kutusuna atmak zorundadır. Özellikler cıva oksit, gümüş oksit, nikel-kadmiyum veya sızdırmaz kurşun-asit bataryalar çöpe kesinlikle atılmamalıdır. Bu piller özellikle sağlık merkezlerinde, endüstride, ticarette ve resmi merkezlerde kullanılmaktadır. 

Çöpe atılan pillerdeki ağır metaller zamanla bozunarak serbest hale geçer, sızıntı suyu ile birlikte yeraltı sularının, toprağın ve yüzeysel suların kirlenmesine neden olur. Kirlenen yeraltı sularını arıtmak çok pahalıdır. A.B.D.de katı atık depolama alanlarındaki cıvanın % 88 ve kadmiyumun ise % 54ü pillerden ileri gelmektedir. Almanyada evsel katı atık içindeki çinkonun % 10, nikelin % 67 ve kadmiyumun ise % 85ü pillerden ileri gelmektedir.

Çöp yakma tesislerinde ise yanma sonucu bir grup ağır metal uçucu hale geçer, atmosferde geniş alana dağılır, akarsuların ve göllerin kirlenmesine neden olur. Baca gazı arıtma tesisinde tutulan tozlarda ağır metal konsantrasyonu yüksek olabilir. Bu tür atıklar dikkatli olarak incelendikten sonra depolanmalıdır. Küle karışan kısım ise çöp depolama alanında problem oluşturur.

Pillerdeki tehlikeler ve zehirli maddeler nelerdir?

KURŞUN

Kurşun vücuda sindirim ve solunum yolları ile girer. Kurşunun en belirgin zehirli etkisi çocuklarda izlenir. Erişkinlerde  KANSIZLIK (anemi) meydana gelebilir. Kurşunun merkezi sinir sistemi üzerine olan etkileri de insan sağlığı açısından çok önemlidir. Böbrekler üzerinde fonksiyon bozukluklarına neden olan kurşunun kanser yapma etkisi olduğu da tespit edilmiştir.

KADMİYUM

Sanayi atık ve artık maddeleri yoluyla toprak ve suya geçen kadmiyum, su ve toprağı kirletir. Toprak ve su-da biriken kadmiyum, önce sudaki mikroorganizmalara, buradan da besinlerle hayvan ve insanlara yansır. Gıdalarla yüksek düzeylerde kadmiyum alınması ani zehirlenmelere neden olur. Kadmiyum içeren suların içilmesi ile  ağrı, kusma ve bulantı gibi sonuçlar gözükür. Ayrıca kronik akciğer hastalıkları, amfizem ve kronik bozukluklar şekillenir. Ayrıca kalp sistemi ve iskelet sisteminde de bozukluklar oluşur.

ÇİNKO

Çinkonun aşırı miktarda alınması nadiren mide ve bağırsak sistemi bozuklukları ve ishal oluşturduğu bilinmektedir.  Bir insanda böbrekler yoluyla günde ancak 300-600 mg/m3 çinko atılabilmektedir.

CIVA

Su ortamındaki organik cıva bileşikleri zehirlilik yönünden ayrı bir önem taşımaktadır. Bu bileşikler bitkisel ve hayvansal yağlarda kolaylıkla erimekte ve özellikle suda yaşayan ilkel canlıların üzerinde emilme yolu ile toplanarak besin zincirine girer. Cıvanın çeşitli formlarının zehirliliği; çözünürlüğüne, canlılar arası geçiş özelliğine ve dokuda dağılımına bağlı olarak değişiklik gösterir. İnorganik cıva tuzları veya cıva buharı ile oluşan zehirlenmelerde en yoğun cıva içeren organ böbreklerdir.

 

ATIK PİLLER VE ÇEVRE

Evlerde, işyerlerinde, ulaşımda ve sanayide önemli miktarda pil kullanılmaktadır. Piller, motorlarda, elektronik cihazlarda, saatlerde, kameralarda, hesap makinelerinde, işitme aletlerinde, kablosuz telefonlarda, oyuncaklarda v.b. yerlerde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Son yıllarda artan pil kullanımı insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Dolayısıyla kullanılmış pillerin tehlike oluşturmaması için ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanılması gerekmektedir. Ayrıca pillerdeki tehlikeli ve zararlı metallerin azaltılması da zaruri bir konudur.

Piller çöpe atıldığı zaman katı atık depolama sahasında zamanla bozularak bazı tehlikeli ve zararlı maddeler serbest hale geçer. Bunlar cıva, kadmiyum ve kurşundur. Tüketiciler pillerin tipine, üreticiye ve pazarlamacıya bakmaksızın tüm pillerini geri toplamak ve geri dönüşüm kutusuna atmak zorundadır. Özellikler cıva oksit, gümüş oksit, nikel-kadmiyum veya sızdırmaz kurşun-asit bataryalar çöpe kesinlikle atılmamalıdır. Çöpe atılan pillerdeki ağır metaller zamanla bozunarak serbest hale geçer, sızıntı suyu ile birlikte yeraltı sularının, toprağın ve yüzeysel suların kirlenmesine neden olur.

Cıva doğada bozulmaz. Cıva ve cıva bileşikleri halk ve çevre sağlığı bakımından çok tehlikeli ve toksittir. Akan pildeki cıva hızla deri veya solunum yolu ile vücuda girebilir. Bu maddenin eser miktarda suda bulunması dahi ciddi tehlike oluşturur. İçme suyu veya gıda zinciri yolu ile insan vücuduna giren cıva tedavisi mümkün olmayan hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Cıva oksit pilindeki cıva miktarı  800.000 litre suyun kirleterek içme suyu standartları üzerine çıkartır.

Ağır metaller içerisindeki en tehlikeli ve toksit maddelerden biri kadmiyumdur. Piller çöpe atıldığı zaman depo sahasında piller bozularak Kadmiyum ve bileşikleri serbest hale geçerek suya karışır. Kadmiyumlu sızıntı suyu, içme suyunu ve toprağı kirleterek gıda zinciri ve içme suyu yolu ile insan vücuduna girer. Kadmiyumun vücuttaki yarılanma ömrü 10-25 yıl arasında değişir. Dolayısıyla havada, gıdada ve içme suyunda kadmiyum bulundukça, kadmiyumun sudaki birikmesi artarak devam eder. İçme suyu veya gıda zinciri ile kadmiyumun %2'si vücutta birikirken, solunum yolu ile gelen kadmiyumun %10-50'si vücutta tutulur. Vücut kadmiyumu kalsiyum gibi algılar ve kadmiyum vücutta birikmeye başlar. Vücutta kalsiyum eksilmesinden dolayı kemikler yavaş yavaş zayıflamaya başlar. Ayakta durmak hatta öksürmek bile kemiklerin kırılmasına hatta iskelet ufalanarak neticede hastanın ölmesine neden olur. Evsel çöpteki kadmiyumun %50'si pillerdeki kadmiyumdan ileri gelmektedir.

Kurşun vücuda solunum, içme suyu ve gıda zinciri yolu ile girer. Vücuda giren kurşun ciğerlere kadar ulaşır ve ciğerlerde yavaş yavaş absorbe edilerek kana karışır. Kurşun kan yolu ile önce karaciğer, böbrek, beyin ve kas gibi yumuşak dokularda 35-40 gün bekledikten sonra kurşun metabolitleri yardımı ile kemik ve diş gibi sert dokularda yarılanma süresi 20 yıldır. Vücutta demir, kalsiyum eksik, D vitamini yüksekse kurşun fazla miktar birikir. Kurşun; işitme bozukluğuna, sinir iletim sisteminde ve hemoglobin bileşiminde düşmeye, kansızlığa, mide ağrısına, böbrek ve beyin iltihaplanmasına, kansere ve ölüme neden olmaktadır. 

 

 

PİL KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ!

 

Ne Yapılmamalı

 

1.Piller hiçbir şekilde ısıtılmamalı, ateşe atılmamalı ve devamlı güneş ışığı alan yerlerde tutulmamalıdır.

2.Piller sökülmemeli, içleri açılmağa çalışılmamalı, delinmemeli ve ezilmemelidir.

3.Piller küçük çocukların oynayabileceği şekilde ortalıkta bırakılmamalıdır. Düğme tipi pillerin küçük çocuklar tarafından kolaylıkla yutulabileceği unutulmamalıdır.

4.Pillerin artı ve eksi uçları herhangi bir metal iletkenle birleştirilip, kısa devreler yaratılmamalıdır.

5.Şarj edilmeyen piller ve özellikle lityum türleri kesinlikle şarj işlemine tabi tutulmamalıdır.

Aksi takdirde aşırı ısınma, şişme, gaz çıkışı, alevlenme ve hatta patlama görülebilir.

6.Farklı gerilimlere sahip, farklı yapılardaki piller ve şarjlı/şarjsız piller aynı cihaz içersinde kullanılmamalıdır.

7.Pille çalışan cihazlar kalorifer, soba, ocak vs. gibi ısı kaynaklarından uzakta tutulmalı ve nakil vasıtalarının torpido gözünde veya direk güneş ışığı alabilen konsolları üzerinde uzun sürelerle bırakılmamalıdır.

8.Piller su, deniz suyu veya diğer oksitleme özelliğine sahip maddelerle temas ettirilmemelidir.

9.Pillerin seri veya paralel bağlantıları uzman kişilerce yapılmalı, lityum esaslı pillerde bu tür bağlantılardan kaçınılmalı ve nikel-kadmiyum / nikel-metalhidrit pilleri, özel koruma devreleri olmadan paralel bağlanılmamalıdır.

 

Ne Yapılmalı

 

1.Cihazınızda hangi tip pillerin kullanılacağı, kullanım esnasında cihazın çekeceği akımın şiddetine, kullanım süresine ve kullanım sıklığına bağlıdır. Buna göre şarjlı veya şarjsız pillerin yapılabilir. Örneğin yüksek akım çeken ve uzun sürelerle kullanım gerektiren cihazlarda şarjlı piller çok daha ekonomik olacaktır. Buna karşılık orta ve zayıf şiddette akım gerektiren ve kullanımı süreklilik arz etmeyen sistemler için şarjsız piller kullanılabilir. Ayrıca çevre şartları (sıcaklık, rutubet vb.) ve satış fiyatı pillerin tercihi sırasında önemli bir etkendir.

2.Uzun sürelerle kullanılmayacak piller cihazlarından çıkartılmalı, artı ve eksi uçları kuru bir bezle silinmeli ve kısa devre yaratmayacak bir şekilde naylon bir torbada muhafaza edilmelidir.

3.Yeni satın alınmış piller kullanım aşamasına kadar orijinal ambalajlarında tutulmalıdır.

4.Piller buzdolabında saklanabilir. Ancak buzluk veya derin dondurucu kısmında muhafaza edilmemelidir. 

 

ATIK PİLLERİ NE YAPMALI / NE YAPMAMALIYIZ!

 

Ne Yapılmamalı

 

1.Ev veya iş yerlerinde kullanılmış (atık) piller evsel çöplerle kesinlikle karıştırılmamalı ve rasgele sokaklara atılmamalıdır.

2.Atık piller toprağa gömülmemelidir.

3.Atık piller denize, akarsulara, göllere veya kanalizasyona atılmamalıdır.

4.Atık piller ateşte yakılmamalıdır.

5.Atık nikel-kadmiyum pillerinin insan sağlığına oldukça zararlı kadmiyum maddesi içerdiği unutulmamalıdır.

 

Ne Yapılmalı

 

1.Atık haldeki piller ayrı bir yerde (naylon torba, kutu, kavanoz, vs.) biriktirilmelidir.

2.Evinizde veya işyerinizde atık haldeki piller uzun sürelerle muhafaza edilmemelidir.

3.Atık piller bulunduğunuz yere en yakın mahaldeki atık pil toplama kutusuna atılmalı veya satın alındığı yere götürülmelidir.

4.Atık pillerin bünyelerindeki bazı metallerin geri kazanılabileceği unutulmamalıdır.

5.Atık pillerin toplanması için düzenlenecek kampanyalara gönüllü olarak katılmağa çalışınız.

6.Atık pil toplama noktalarının nerelerde olduğunu araştırınız.

7.Çevrenizde pil kullananları yukarıda anlatıldığı şekilde davranmaya davet ediniz ve onlara örnek olunuz.

8.Son olarak, çevreye dost olan pillerin 1865 yılından beri insanlığın hizmetinde olduğunu, çevrenin pek sevmediği cıva ve kadmiyum elementlerini içeren pillerdeki sağlığa zararlı maddelerin azaltıldığını ve bu türdeki pil atıkları için yüksek toplama hedeflerinin konulduğunu lütfen not ediniz.

 

 

GELECEK KUŞAKLARA LÜTFEN DAHA TEMİZ BİR TÜRKİYE BIRAKALIM. 

Haber Galerisi

 
... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU