...
Pazar Yerleri Yönetmeliği

weight: normal">Soma Belediyesi Pazar Yerleri Yönetmeliği Birinci Bölüm  Genel Hükümler: MADDE 1 . Bu yönetmeliğin amacı,Pazar yerlerinde yapılan alışverişlerin kalite,standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içersinde yapılmasını sağlamak,Pazar esnaf ile Belde halkının çıkarlarını dengeli bir şekilde korumak ve pazaryerlerini modern ve çağdaş bir düzeye ulaştırmaktır. 

                Kapsam:

                MADDE 2. Bu yönetmelik Soma Belediyesi sınırları dahilinde açılan veya açılacak olan pazaryerlerinde kendilerine yer tahsis edilen veya edilecek olan Pazar esnafı ile yanlarında çalıştırdıkları kişilerin uymaları gereken karar ve kuralları kapsar.

                Hukuki Dayanak :

                MADDE 3. Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin 2. bendinin 42. fıkrası ile 19.maddesinin 1 ve 2 bentleri ile 1608 sayılı kanunun 2. maddesi ve 552 sayılı kanun hükmünde kararnameye istinaden hazırlanmıştır.

                TANIMLAR :

                MADDE 4.  Bu yönetmeliğin uygulanmasında

                Belediye                       :  Soma Belediyesi

                Belediye Meclisi          :  Soma Belediye Meclisi 

                Belediye Encümeni     :  Soma Belediye Encümeni

                Belediye Başkanı         : Soma Belediye Başkanı

                Fen İşleri Müdürlüğü : Soma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünü

                Zabıta Müdürlüğü      : Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü

                Pazar Yeri                  :  Cuma,Cumartesi,Pazar pazarı ile Çarşamba Pazarını       

                 Semt Pazarı         : Yenilecek ve içilecek (Tavuk,Et,Balık ve ürünleri Hariç) giyilecek ve kullanılacak (elektrikli aletler ile elektronik eşya hariç) malzemelerin satıcıları ile alıcılarının bir araya toplanıp alışveriş yaptıkları yerleri;Cuma,Cumartesi ile Pazar Pazarını

                 Hak Sahibi                  : Adlarına yer tahsis  pazarcı,üretici

                 Pazarcı                        :  Yaş meyve ve sebze,gıda maddeleri vb.her türlü yenilecek ve içilecek mal satışı yapan ilgili oda,Vergi dairesi ve Esnaf sicil kaydı mevcut Pazar Esanafını

                 Üretici                        :  Her türlü yaş sebze ve meyveyi üretenleri

                 Diğer Esnaf              :   Semt pazarlarında satış yapan pazarcı ve üretici haricindeki Pazar esnafını

                 Pazar Esnafı sicili    :  Pazar yerlerinde faaliyet gösteren pazarcı,üretici ve diğer esnaf hakkında Zabıta Müdürlünce tutulan sicil kaydını

                Tanıtım Kartı          :  Belediye sınırları içindeki pazarlarda faaliyet gösteren esnafa Belediyece verilen ve kart sahibinin kimlik bilgileri, sicil numarası,faaliyet konusu ve bağlı olduğu odayı gösterir belgeyi,   

               

 

 

 

                   Tahsis Belgesi        :  Belediye sınırları dahilinde kurulan Pazar yerlerinde faaliyet gösteren pazarcı,üretici ve diğer esnafa Belediyece,her Pazar yeri için ayrı düzenlenerek verilen ve üzerinde,kimlik bilgileri,pazaryeri adı,sergi numarası,faaliyet türü,oda kaydı ve ikamet adresi belirtilen belgeyi,

                    Tahsis Ücreti     : Yeni kurulan pazaryerlerinde Pazar esnafına yapılacak yer tahsisi karşılığında alınacak;Belediye Meclisince belirlenmiş bedel,

                    Devir Ücreti  :  Pazar yerinde devir alanlardan devir karşılığında alınacak;Belediye Encümenince belirlenmiş bedeli,

 

                                                                  İKİNCİ BÖLÜM

                                            Pazaryerlerinin Kuruluşu,Tahsisi ve Tahsisin Devri

                                                                  İle İlgili Hükümler

 

                  MADDE 5. İlgili Mahalle Muhtarının veya bölge halkının talebinin Belediyece uygun görülmesi veya Belediyece gerek görülmesi halinde, Fen İşleri Müdürlüğü,Zabıta Müdürlüğü,Temizlik İşleri Müdürlüğü ve ilgili odaların ortak çalışmaları sonucu hazırlanan ve üreticiler için yeteri kadar yer ayrılan pazaryeri projesi Başkanlık makamının onayına sunulur.

                   Başkanlık onayını müteakip konu Belediye Meclisinde görüşülerek tahsis ücreti ile birlikte karara bağlanır.Kurulmasına karar verilen pazarların,kurulacağı günler ile açılış ve kapanış saatleri Belediye Encümenince belirlenir.

 

                   PAZARYERLERİNDE YER TAHSİSİ

 

                   MADDE 6.  Belediye Meclisince yeni pazaryeri kurulmasına karar verilmesi halinde 8. maddede belirtilen şartları taşıyan müracaatçıların;ilgisine göre bu yönetmeliğin9.10 ve 11. maddelerinde belirlenen belgelerle birlikte yer tahsisi için müracaat edebilecekleri son gün Belediye Encümenince belirlenerek mahalli bir gazetede ilan edilir.Yapılan müracaatlar,Belediye Encümenince değerlendirilir.Kuraya katılmaya hak kazananların Belediye Encümeni huzurunda çekecekleri kura sonucu adlarına tahsis edilecek yerler numaraları ile birlikte belirlenir.Tahsis ücretlerinin ödendiğinin belgelendirilmesine müteakip,hak sahipleri adına tahsis belgeleri düzenlenerek esnaf sicil kaydı oluşturulur.Pazar yerinde,Pazar esnafına ancak bir yer tahsis edilir.Tahsislerde,Belediye sınırları içinde aynı gün kurulan pazarlarda yeri olmayanlara öncelik tanınır.Tahsis edilen yerler hak sahiplerince kısımlara bölünemez.

                   TAHSİSİN DEVRİ

                  MADDE 7.  Pazaryerlerinde adına yer tahsis edilen hak sahibinin adına tahsisli yeri başkasına devir etme talebinde bulunması halinde,devir talebinin uygunluğunun ve devir alanın odalarına müteakip talep belediye Encümenince uygun görülmesi halinde devir ücreti tahsil edilir.

 

                                                        ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                       

                                    Yer Tahsisi Talebinde Bulunacaklarda Aranacak

                                                  Şartlar ve İstenilen Belgeler

         YER TAHSİSİ TALEBİNDE BULUNACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

 

                   MADDE 8. Tahsis talebinde bulunanlarda aşağıdaki özellikler aranır,

 

                     a) İlçe sınırları içinde kurulu;Faaliyeti ile ilgili bir odaya kayıtlı olmak,

                     b) İlçe esnaf siciline kayıtlı olmak (Üreticilerde aranmaz)

                     c) Vergi Dairesine kayıtlı olmak

                     d) Faaliyetini sürdürmesini etkileyecek sağlık problemi olmamaki,(Diğer esnafta aranmaz)

                     e)Merkez İlçe sınırları dahilinde ikamet etmek,

                    

                    PAZARCILARDAN İSTENİLECEK BELGELER

                     MADDE 9. Yer tahsisi talebinde bulunan pazarcılardan aşağıda sayılan belgeler istenir.

                    a) Nüfus Cüzdan Örneği

                    b) İkametgah İlmuhabiri

                    c) Oda kayıt Belgesi

                    d)  Esnaf sicil kaydı

                    e) Esnaflık Belgesi

                    f) Vergi Dairesi Kaydı

                    g) Sağlık Karnesi

                   

                     ÜRETİCİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

                     

                   MADDE 10.  Yer tahsisi  talebinde bulunan üreticilerden aşağıda sayılan belgeler istenir.

                   a) Nüfus Cüzdan Örneği

                   b) İkametgah İlmuhaberi

                   c) Zıraat Odasınca Onaylı;Üretici Belgesi ve Üreticinin istihsal ettiği ürünleri gösterir liste

                   d) Ürün İstihsal ettiği araziye ait sahiplik(Tapu)veya Kiralama belgesi.                                                                                                                                                                

                   e) Sağlık Karnesi

                  

                   DİĞER ESNAFTAN İSTENİLECEK BELGELER

                   MADDE 11.  Yer tahsisi  talebinde bulunan diğer esnaftan aşağıda sayılan belgeler istenir.

                   a) Nüfus Cüzdan Örneği

                   b) İkametgah İlmuhaberi

                   c) Oda Kayıt Belgesi

                   d) Esnaf Sicil Kaydı

                   e) Vergi Dairesi Kaydı

 

 

                                                             DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                             Tahsis Belgesi,Esnaf Sicili ve Esnaf Tanıtım Kartı

                                                                İle İlgili Hükümler

 

                      TAHSİS BELGESİ

                      MADDE 12. Adına yer tahsisi yapılan her bir Pazar esnafı adına ,tahsis edilen her bir yer için tahsisi belgesi düzenlenir.Tahsis belgesinde ;Adına tahsis yapılan kimlik bilgileri,İkametgah adresi,kayıtlı olduğu meslek odası,Pazar adı ve yer numarası belirtilir.

                      PAZAR ESNAFI SİCİLİ

                      MADDE 13.  Zabıta Müdürlüğünce,Pazaryerlerinde faaliyet gösteren her Pazar esnafı için bir sicil kaydı tutulur.Sicil kaydında,İlgilinin kimlik bilgileri,ikametgah adresi,tahsisi edilen yerlerin tahsisi numarası veya numaraları,hangi pazaryerlerinde tahsisinin bulunduğu ve hakkında tanzim edilen ceza tutanakları ile verilen cezaların kaydı tutulur.Birden fazla pazarda tahsis bulunsa da her tahsis sahibi için tek sicil tutulur.

                      TANITIM KARTI

                      MADDE 14.  Pazaryerlerinde adlarına yer tahsisi yapılan hak sahiplerine,Belediyece düzenlenmiş fotoğraflı tanıtım kartı verilir.Tanıtım kartında,hak sahibinin kimlik bilgileri,faaliyet konusu ve bağlı olduğu odaya ilişkin bilgiler bulunur.Hak sahipleri tanıtım kartlarını yakalarına asmak,tanıtım kartlarının yıpranması veya kaybolması halinde 15 gün içinde Belediyeye müracaat ederek yenisini almak zorundadır. 

                                                                                                                                                       

                                                               BEŞİNCİ BÖLÜM

                          Pazaryerlerinin Düzeni ve Pazar Esnafının Uymak Zorunda Oldukları

                                                          Kurallarla İlgili Hükümler

 

 

                       PAZARYERLERİNİN DÜZENİ

                      MADDE 15. Pazar yerinin düzeninin sağlanmasında;Sağlık,temizlik ve hijyen kuralları ile estetik görünüme özen gösterilecek alıcı ve satıcıların temiz,sağlık,modern ve çağdaş bir ortamda alışveriş yapmaları gözetilir.Bu amaçla;

                      a) Pazar esnafının giyeceği tek tip kıyafet veya önlük

                      b) Pazar esnafının,satışa sunacağı ürünlerini sergiledikleri tezgahlarının taşıyacağı nitelik ve ebatları ile kullanacakları gölgelik veya yağmurluk,

                      c) Mevcut pazarlarda düzenleme yapılması gereken hallerde,pazarların kurulacağı günler ve yerler ile tüm Pazar yerlerinin açılış ve kapanış saatleri,

                      d) Pazaryerine araç girişinin yasaklanacağı saatler,

                      e) Pazaryerlerinin sınırları,Zabıta Müdürlüğü ile ilgili odanın önerisi üzerine aynen veya değiştirilerek Belediye Encümenince belirlenir.

 

                      PAZAR ESNAFININ UYMAK ZORUNDA OLDUĞU KURALLAR

                     MADDE 16. Pazar esnafı aşağıdaki belirlenen kurallara uymak zorundadır.

                      a) Gıda maddeleri tüzüğü,pazaryeri yönetmeliği,Soma Belediyesi Zabıta Talimatnamesi,Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek,

                     

 

 

                      b) Belediye Encümenince 15. maddenin (a) fıkrası hükmü uyarınca belirlenen tek tip kıyafet veya önlük kullanmak,

                      c) Kılık Kıyafetine ,el ve yüz temizliğine,tıraşına özen göstermek

                      d) Tanıtım kartını yakasına sürekli takmak

                      e) Mallarını,Belediye Encümenince 15. maddenin (b) fıkrası hükmü uyarınca belirlenen ebatlardaki tezgahlarda satışa sunmak,yere mal sererek satış yapmamak,

                      f) Belediye Encümenince 15. maddenin © fıkrası hükmü uyarınca belirlenen pazaryeri açılış ve kapanış saatlerine riayet etmek,

                      g)Belediye Encümenince 15. maddenin (d) fıkrası hükmü uyarınca belirlenen saatlerde pazaryerine araç sokmamak,

                      h) Kendisine tahsis edilen yeri her hafta düzenli olarak açmak,

                      i) Pazaryerlerinde  çevreyi rahatsız edecek tarzda bağırarak satış yapmamak,müşteriye iyi ve nazik muamele etmek,her türlü kırıcı ve sert ifadeler kullanmaktan kaçınmak,

                      j) Pazaryerine izinsiz olarak herhangi bir şey çakmak,

                      k) Hortum takarak çeşmelerden su kullanmak

                      l) Kendisine tahsis edilen yere ilişkin işgaliye bedelini itiraz etmeksizin süresinde ödemek,

                    m) Kendisine tahsis edilen  yeri ve etrafını temiz tutmak çöplerini çöp poşetinde biriktirmek ve akşamları poşetlerin ağzını bağlayarak Zabıta Müdürlüğünce belirlenen yere bırakmak,

                      n) Kontrol esnasında,Pazaryerine getirerek satışa sunduğu mallarının faturalarını görevli memurlara ibraz etmek,

                      o) Geçici bir süre içinde olsa;kendisine tahsis edilen yerin dışına veya yol olarak ayrılan yerlere herhangi bir şekilde mal,kasa vb. koymamak,

                      p) Satışa başlamadan önce ,görevlilerin ikazına mahal bırakmadan satışa arz ettiği malların üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymak,etiketlerde birim fiyat yazmak(kilogram fiyat,tanesi vb),aldatmacaya,yanıltmaya yönelik ifadeler(1/2 kg,yarım kilo vb)kullanmamak,etiketin arka yüzeyinde herhangi bir rakam veya yazıya yer vermemek,

                      q) Pazar yerine,pazarın kurulduğu gün saat 06.00 dan önce ve yaz aylarında sat 22.00 kış aylarında ise saat 20.00 den sonra hiç.bir mal ve malzeme bırakmamak,

                      r) Pazaryerinde,kendisine tahsis edilen yerin dışında seyyar olarak satışa mal sunmamak ve alışverişe gelen vatandaşı rahatsız edici davranışlarda bulunmamak,

                      s) Bir başka hak sahibine tahsis edilmiş yere tezgah açmamak,

                      t) oturaklı,İbreli veya elektronik terazi kullanmak,yaylı veya asma terazi kullanmamak,

                      u) Soğutucusuz mekan veya araçlarda tavuk eti satışı yapmak,dökme tabir edilen etiketi olmayan menşei belirsiz tavuk ve ürünlerini satmak,seyyar balıkçılık yapmak,seyyar olarak et ve et ürünlerini satmak.

                          Ayrıca su ürünleri yönetmeliği, kırmızı ve beyaz et ve ürünleri satış ve denetim usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik ve tebliğlere aykırı biçimde balık,tavuk ve kırmızı et ve ürünlerini satışa sunmak,

                      v) Elektrikli aletler ile elektronik eşyaların satışını yapmamak,

                      y) İlçemiz Pazaryerlerinde,Semt pazarları dahil Pazar tezgahlarını bırakmamak,(Tezgahlar toplanır,Gerekli yaptırım uygulanır.)

                      y1) Pazaryerlerinde izinsiz ve kontrolsüz ateş yakmak,

 

 

 

                                                         ALTINCI BÖLÜM

                               Pazar Yerinin Değiştirilmesi ve İptali İle İlgili Hükümler

 

      PAZAR YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE UYGULANACAK KURALLAR

 

                        MADDE 17. Belediyece;mevcut herhangi bir pazaryerinin,belirlenen bir başka yerde kurulmasının kararlaştırılması halinde ,mevcut pazaryerinde adlarına tahsis belgesi düzenlenmiş bulunan ve bu yönetmelikte aranan şartları halen taşıdığını belgelendiren Pazar esnafına öncelik verilir.Yeni belirlenen yerdeki yer sayısının yeterli olmaması halinde,mevcut yerlerin Pazar esnafı arasındaki dağılımı yeni Pazar yerindeki yer sayısının eski Pazar yerindeki yer sayısına oranının ilgili meslek mensubu (pazarcı,üretici ve diğer esnaf) sayısı ile çarpılarak tespit edilir.Tahsis sahipleri,Belediye Encümeni huzurunda çekilecek kura ile belirlenir.adlarına tahsis yapılmasına hak kazananlar yeni belirlenen pazaryerine gidip tezgah açmak zorundadır.Kura sonucu adlarına yer tahsisi yapılmayanlar Belediyeden hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

 

 

      PAZARYERİNİN İPTALİ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER

 

                         MADDE 18.  Belediyece;herhangi bir pazaryerinin başka bir amaçla kullanılmak üzere iptal edilmesi halinde,o pazaryerinde faaliyet gösteren hak sahipleri kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren30 (Otuz) gün içinde varsa diğer pazaryerlerindeki boş yerlere kura ile yerleştirilir.Yerleştirilemeyen esnaf pazaryerini tahliye etmek zorundadır.

 

 

                                                          YEDİNCİ BÖLÜM

 

                          Hak Sahibinin Ölümü ve İşgörmezlik Hali İle İgili Hükümler

 

HAK SAHİBİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER

 

                          MADDE 19.Adına yer tahsisi yapılan Pazar esnafının ölümü halinde,Türk Medeni Kanuna göre kanuni mirasçıları arasında bu yönetmelikte aranan şartları taşıyan birine,diğer mirasçıların noter tasdikli muvafakati alındıktan sonra tahsis yapılır.Bu durumda devir ve tahsis ücreti alınmaz.

 

HAK SAHİBİNİN İŞ GÖREMEYECEK DERECEDE YAŞLANMASI VEYA HASTALANMASI  HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER

                          MADDE 20. Hak sahibinin iş göremeyecek derecede yaşlanması veya hastalanması sebebi ile tahsis yerini usul ve füru'una devir etme talebinde bulunması halinde,iş göremezlik veya hastalık halinin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak raporla belgelendirilmesi halinde devir edilecek kişinin bu yönetmelikte aranan şartları taşıdığını belgelendirilmesi şartıyla 7. madde hükümleri doğrultusunda devir işlemi gerçekleştirilir.Bu durumda devir ücreti aranmaz.

 

               

 

                                               SEKİZİNCİ  BÖLÜM

                                                 DİĞER HUSUSLAR

 

                       MADDE 21: Hak sahipleri kendilerine tahsis edilen yeri Belediyenin izni olmadan bir başkasına devir edemez,kiralayamaz,ortak almaz ve bir başka amaçla kullandıramaz.

                       MADDE 22. Hak sahipleri yanlarında çalıştırdıkları personeli Belediyeye bildirmek ve tanıtım kartı almak zorunda olup,çalışanın her türlü tavır ve davranışlarından sorumludur.Personel için düzenlenecek tanıtım kartında;Personelin kimlik bilgileri ve yanında çalıştığı hak sahibinin adı soyadı ile sicil numarası yer alır.

 

                      MADDE 23.  Özel mazereti nedeni ile belirli bir süre sergi açamayacak olan hak sahibi ,varsa belgesi ile birlikte yoksa mazeretini bildirir bir dilekçe ile Zabıta Müdürlüğüne ve ilgili meslek odasına müracaat etmek zorundadır.Mazeret süresi an fazla 2 (iki) ay olup hak sahibi bu süre içinde tahakkuk edecek işgaliye ücretini ödemek zorundadır.

                      MADDE 24. Vatandaşların; Pazar yerinde satışı yapılan malların ,Pazar esnafınca doğru tartılıp tartılmadığının kontrolünü yapabilmesi amacıyla Sebze ve Meyveciler Odasınca,Pazaryerinde Belediyece belirlenen yer veya yerlere tartı aleti konulacaktır.

                      MADDE 25.  Şehrimizin ana pazarı Çarşamba pazarına katılmak isteyen Manisa ilinin ilçelerinde faaliyet gösteren ve faaliyeti ile ilgili merkezde kurulu oda başkanlığından uygun görüş almış talep sahiplerinde iş bu yönetmeliğin 8. maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki şartlar aranmaz.

                      MADDE 26. Mevcut pazaryerinin ;yerinin değiştirilmesi veya birden fazla pazarın tek bir Pazar yerinde birleştirilmesi halinde,eski pazaryerindeki hak sahiplerine yeni belirlenen pazaryerinde yapılan tahsislerde tahsis ücreti alınmaz.

                      MADDE 27. Belediye hak sahiplerinden iş bu  yönetmelikte belirlenen şartları halen taşıdıklarını belgelendirmelerini her zaman isteyebilir.Belediye kendisine yer tahsis talebinde bulunan veya yer tahsisi yapılmış olan üreticiler hakkında ürün istihsal ettiğini beyan ettiği mahallerde her türlü araştırma ve soruşturma yapma hakkına her zaman sahiptir.

                     

 

                                                      DOKUZUNCU BÖLÜM

                                                            Cezai Hükümler

 

                       MADDE 28.  İş bu yönetmeliğin 16,17,21,22 ve 23. maddelerinde belirtilen hususlara uymayanlar hakkında aşağıda cezai hükümler uygulanır.

                       a) 16. maddenin (a) fıkrasında belirtilen hususlara uymayanlar hakkında,ilgili mevzuatlarında öngörülen cezalar uygulanır.

                       b) 16. maddenin b,c,d,e,f,g,i,j,m,n,o,p,q,r,t fıkraları ve 21. maddesinde belirtilen hususlara uymayanlara hakkında Belediye Zabıta talimatnamesinin  ilgili bölümlerinde belirtilen cezalar uygulanır.Bu madde hükmü uyarınca hakkında,bir takvim yılı içinde 3 (üç) defa ceza uygulanan hak sahibinin tahsisi Zabıta Müdürlüğünün  önerisi ve Belediye Encümeninin kararı ile iptal edilir.

                       c)16. maddenin (h) fıkrasında belirtilen hususa 4 hafta üst üste uymayan veya kendisine tahsis edilen yeri,bir takvim yılı içinde toplam 8 (Sekiz) hafta açmayan hak sahibinin tahsisi,Zabıta Müdürlüğünün  önerisi ve Belediye Encümeninin kararı ile iptal edilir.

 

                               

                        d) 16. maddenin (k) fıkrasında belirtilen hususa riayet etmeyen hak sahibi hakkında Belediye Meclisince kaçak su kullananlar için uygulanmasına karar verilen cezai hükümler uygulanır.Bir takvim yılı içinde hakkında bu madde hükmü uyarınca 3 (Üç) defa işlem yapılan hak sahibinin tahsisi, Zabıta Müdürlüğünün  önerisi ve Belediye Encümeninin kararı ile iptal edilir.

                        e) 16. maddenin (l) fıkrasına aykırı hareket edenlerden işgaliye bedeli ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda cezalı olarak tahsil edilir.Bir takvim yılı içinde hakkında bu madde hükmü uyarınca 3 (Üç) defa işlem yapılan hak sahibinin tahsisi,Zabıta Müdürlüğünün  önerisi ve Belediye Encümeninin kararı ile iptal edilir.

                        f) 16.maddenin (s) fıkrasına aykırı hareket edenlerden işgaliye bedeli 2 (İki) kat cezalı olarak tahsil edilir.Bir takvim yılı içinde hakkında bu madde hükmü uyarınca 3 (Üç) defa işlem yapılan hak sahibinim tahsisi,Zabıta Müdürlüğünün önerisi ve Belediye Encümeninin kararı ile iptal edilir.

                        g) 16. maddenin u,v fıkraları ile 17.21.ve 23. maddelerine aykırı hareket edenlerin yer tahsisi,Zabıta Müdürlüğünün önerisi ve Belediye Encümeninin kararı ile iptal edilir.

 

 

                                                            ONUNCU BÖLÜM

                                                          GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

 

                         MADDE 29. Şehrimiz Kurtuluş Mahallesinde haftanın Çarşamba günleri kurulan Çarşamba pazarının kurulduğu yerde haftanın Pazar günleri de Pazar pazarı kurulacaktır. 

 

                         MADDE 30.  Şehrimiz İstasyon Mahallesinde Haftanın Cumartesi günleri kurulu bulunan halkımızca İstasyon Pazarı olarak tabir edilen Cumartesi Pazarı  haftanın aynı günü ve aynı yerde kurulacaktır.

                         MADDE 31.   Şehrimiz  13 Eylül Mahallesinde Haftanın Cuma Günleri kurulu bulunan halkımızca da  Cuma Pazarı olarak tabir edilen Cuma Pazarı haftanın aynı günü ve aynı yerde kurulacaktır.   

 

                                                             ONBİRİNCİ BÖLÜM

                                                                     YÜRÜRLÜK

 

 

 

                        MADDE 32. Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin;24/05/1984 gün ve 3011 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince ilanından itibaren yürürlüğe girer.

                        MADDE 33. İş bu yönetmelik 33 maddeden ibaret olup hükümleri,Belediye Başkanı adına Zabıta Müdürlüğünce yürütülür.

                                  

Haber Galerisi

 
... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU