...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
Ağaç satış ihalesi
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2021-04-26
İhale Saati
15.00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ  L  A  N

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

CİNSİ ADEDİ

TAHMİNİ  TOPLAM m3

EMVALİN KÜTLESİ (TON)

MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT TL

ŞARTNAME BEDELİ TL

İHALE SAATİ

 

Manisa

 

Soma

 

 

1-Dualar Mahallesi 0/660parselde bulunan 86.800 m² arazi,

2-Turgutalp Mahallesi 206 ada 2 parselde  bulunan 34.400 m² arazi,

 üzerinde bulunan dikili ağaçlar

 

Kızılçam:1336 Meşe:1044

 

 

490,326

 

 

462.293

 

 

65.750,00

 

1.972,50

 

 

50,00 TL

 

15.00

 

1-Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait taşınmazlarda bulunan yukarıda yeri, niteliği belirtilen dikili ağaçlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır.

2-Bu husustaki ihale 26.04.2021 Pazartesi günü belirtilen saatte Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

3-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini bedeli karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler.    

4-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak ağaçlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatıracaktır.

5-İhaleye iştirak edeceklerin, istediğimiz belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

6- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a-İhaleye İştirak dilekçesi,

b-Nüfus Cüzdanı ön yüzü Fotokopisi,                                                                       

c-İkametgah Belgesi,

d-Belediyeye borcu yoktur belgesi,

e-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f--Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,

g-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,

h-Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,

i-İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

j-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

7- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi ve diğer masraflar) ile beraber  satış bedelini peşin yatıracaktır.

8-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 Sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği ilan olunur.

NOT: İsteklilerin 26.04.2021 Pazartesi günü saat 12:00'a kadar, Geçici Teminatını yatırıp, İhale Dosyasını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU