...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
satış ihalesi
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2019-12-23
İhale Saati
15.00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda ihale tarihleri, mevkii, nitelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45'inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.

2-) İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3'ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:

   a-Nüfus Kağıdı Fotokopisi

   b-Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)

   c-Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya makbuzu.

   d-Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.

   e-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)

   f-İhaleye gireceklerin ihale şartnamesinin 3.maddesinde istenilen diğer belgeleri  en geç ihale günü saat  12.00'e  kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5-) İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilinir.

             Satışı yapılacak taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir.

Mahalle

Niteliği

Bağımsız bölüm no

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

 

Muhammen Bedel

 

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

Satış Saati

Turgutalp

 

İşyeri

      24

-

3243

79,00

790.000,00 TL

23.700,00 TL

23.12.2019

15.00

Akçaavlu

Mesken

-

-

566

170,00

51.250,00 TL

 5.125,00 TL

23.12.2019

15.15

Büyük Güney

Zeytinli Tarla

-

 -

673

5.850,00

126.250,00 TL

12.625,00 TL

23.12.2019

15.30

Küçük Güney

Tarla

 

-

-

415

8.088,00

 70.000,00 TL

7.000,00 TL

23.12.2019

15.45

Avdan

Zeytinli Tarla

-

-

1322

8.800,00

 143.500,00 TL

14.350,00 TL

23.12.2019

16.00

Avdan

 

Zeytinli Tarla

-

-

1292

2.050,00

40.000,00 TL

4.000,00 TL

23.12.2019

16.10

Avdan

Tarla

-

-

38

850,00

10.000,00 TL

1.000,00 TL

23.12.2019

16.20

Turgutalp

İşyeri

21

-

3243

37,00

300,000,00 TL

9.000,00 TL

26.12.2019

15.00

Turgutalp

İşyeri

22

-

3243

47,00

350.000,00 TL

10.500,00 TL

26.12.2019

15.10

Turgutalp

İşyeri

23

-

3243

40,00

310.000,00 TL

9.300,00 TL

26.12.2019

15.20

Sarıkaya

Zeytinlik

-

-

215

2.836,00

11.000,00 TL

1.100,00 TL

26.12.2019

15.30

Sarıkaya

Tarla

-

-

199

5.700,00

49.000,00 TL

4.900,00 TL

26.12.2019

15.40

Sarıkaya

Tarla

-

-

179

650,00

10.500,00 TL

1.050,00 TL

26.12.2019

15.50

Sarıkaya

Tarla

-

-

118

1.475,00

9.000,00 TL

900,00 TL

26.12.2019

16.00

Sarıkaya

Zeytinlik

-

-

39

9.800,00

120.500,00 TL

12.050,00 TL

26.12.2019

16.10

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU