...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
Taşınmaz Satışı
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2023-11-27
İhale Saati
14.00

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

        Manisa İli Soma Belediye Başkanlığından:

        Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri ve satış saatleri belirtilen 1,2,3,4 ve 5 inci sıradaki taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ıncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile, 6 ve 7 inci sıradaki taşınmaz D.İ.K. 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile ihale şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden ayrı ayrı satılacaktır.

        İhaleler; 27 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 14:00 'de başlamak üzere her 15 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden aşağıdaki tabloda belirtilen şartname bedeli mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 12.00'a kadar belirlenen tüm evrakları Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaat ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

       İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

       a-İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış sabıka kaydı ve iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

      b-Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

      c-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

      d-Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

      e-Geçici Teminat bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

      f-İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2023 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),

     g-İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Müdürlüğünden Alınacak) ibraz edilecektir.

     h-Her sayfası imzalı ihale şartnamesi, Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisi.

      i-Dış zarf ile İç zarf ayrıca aşağıdaki belgeleri de içerecektir.(1.2.3.4 ve 5. sırada ki taşınmazlar için)                                                                           a.       1- Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf, bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifin ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. Dış zarfın yapıştırılan yerinin mühürlenmesi veya imzalanması gerekmektedir. (dış zarf)

b.   b. 2- Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Zarfın yapışkan yeri, dış zarf gibi mühürlenip veya imzalanacaktır.(iç zarf)      

SIRANO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

ALANI

(M²)

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

ŞARTNAME BEDELİ(TL)

İHALE USULÜ 2886 D.İ.K.

1

KURTULUŞ

445

113

Arsa

8.500,00  

42.000.000,00

1.260.000,00

4.000,00

36.Maddesi Kapalı Teklif

2

TURGUTALP

417

3

Arsa

1.746,26

12.100.000,00

363.000,00

2.000,00

36.Maddesi Kapalı Teklif

3

TURGUTALP

416

2

Arsa

1.724,82

11.975.000,00

359.250,00

2.000,00

36.Maddesi Kapalı Teklif

4

TURGUTALP

415

6

Arsa

1.028,76

12.425.000,00

372.750,00

2.000,00

36.Maddesi Kapalı Teklif

5

DUALAR

0

660

Tarla

86.800,00

10.850.000,00

325.500,00

2.000,00

36.Maddesi Kapalı Teklif

6

TURGUTALP

206

2

Tarla

34.704,53

4.425.000,00

132.750,00

1.000,00

45.Maddesi Açık Teklif

7

TURGUTALP

423

1

İşyeri

37,00

1.100.000,00

33.000,00

500,00

45.Maddesi Açık Teklif

        j- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gider alıcıya aittir. 3065 sayılı kdv kanunun 17 4-p maddesi gereği taşınmaz satışları, KDV’den istisnadır.

       İlan Olunur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU